Jordkartlegging

Avdeling jordkartlegging i NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs. Jordsmonninformasjon legger grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger innen agronomi og arealplanlegging. Informasjonen er også viktig i forbindelse med risikovurderinger knyttet til miljøbelastninger innen landbruket.

KONTAKTPERSON
jordkartlegging_Ørland_foto_ÅgeNyborg.jpg
Jordkartlegging i Ørland kommune. En jordkartleggers viktigste verktøy er jordbor, feltpc og lang erfaring med jordkartlegging. Foto: Åge Nyborg, NIBIO.