Jordkartlegging

Avdeling jordkartlegging i NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs. Jordsmonninformasjon legger grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger innen agronomi og arealplanlegging. Informasjonen er også viktig i forbindelse med risikovurderinger knyttet til miljøbelastninger innen landbruket.

Jordkartlegging 

Jordkartleggingen foregår på fulldyrka og overflatedyrka jord etter en standardisert, internasjonal metode. Årlig kartlegges det rundt 100 km². I felt identifiseres ulike jordtyper ved hjelp av jordbor. Opphavsmateriale, tekstur (kornstørrelse), innhold av organisk materiale, jordas naturlige dreneringsgrad, jorddybde og jordsmonnutvikling blir vurdert.

 

Bearbeiding og analyse

Resultater fra jordsmonnkartleggingen legges inn i databaser. Basert på modeller og bruk av for eksempel meteorologiske data, avledes denne informasjon til en rekke temakart for ulike formål. Resultater fra jordkartleggingen brukes også i ulike forsknings- og utredningsprosjekter, og gir grunnlag for statistikk om jordressursen på både kommune- og fylkesnivå.

 

Formidling

De viktigste brukergruppene av resultatene fra jordkartleggingen er landbruksnæringen selv, rådgivere og forvaltning i ulike sektorer og på ulike nivåer. Resultatene publiseres på NIBIOs kartportaler Kilden og Gårdskart, og er fritt tilgjengelige for nedlastning. Brukergruppene følge opp med informasjon om bruk av resultatene og publiserer jevnlig informasjonsmateriell.

jordkartlegging_Ørland_foto_ÅgeNyborg.jpg
Jordkartlegging i Ørland kommune. En jordkartleggers viktigste verktøy er jordbor, feltpc og lang erfaring med jordkartlegging. Foto: Åge Nyborg, NIBIO.