Jordkartlegging

Avdeling jordkartlegging har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs, for kunnskapsbaserte beslutninger innen agronomi og arealplanlegging, samt risikovurderinger knyttet til eventuelle miljøbelastninger innen landbruket.

KONTAKTPERSON
Jordkartlegging i Ørland kommune. En jordkartleggers viktigste verktøy er jordbor, feltpc og lang erfaring med jordkartlegging. Foto: Åge Nyborg, NIBIO.