Landvik

Landvik er den sydligste av forskningsstasjonene i NIBIO og den eneste som ligger i den nemorale vegetasjonssone, den samme sonen som Skåne og Danmark ligger i.  Dette betyr vekstsesong fra april til november og gjør det mulig å dyrke alle vekster som kan dyrkes i Norge.  

 

Landvik har 150 daa jevn og god forsøksjord med moldholdig mellomsand og moldholdig lettleire som dominerende, noe som gir de aller beste fasiliteter for feltforsøk.  En del av forsøksjorda er omlagt til økologisk drift.

Utleie av lokaler

Vi leier vanligvis ut fine lokaler med plass til 80-100 personer, og med romslig og fine utearealer.
 

Forskningsaktivitet

Grønnsaker og tidligpotet

Grønnsaker og tidligpotet er et viktig forskningsområde for Landvik. Fire forskere jobber med dette. Fagtema er dyrkningsteknikk, gjødsling, proteinvekster, utnyttelse av restfraksjon, innholdsstoff og helse, kuldetolerante grønnsaker, ville vekster, aquaponics. En del av arealene er omlagt til økologisk drift og det gjennomføres kontinuerlig prosjekter innen dette fagområdet.

Frøavl

Hovedparten av forskningen innen norsk frøavl foregår på Landvik.

Gras til grøntanlegg

På Landvik er det utviklet omfattende forskningsvirksomhet innen gras til grøntanlegg (fotball, golf, plen, blomstereng m.m.). Hovedaktiviteten er knyttet opp til gras til golfbaner der ‘NIBIO Turfgrass Research Group’ med tre forskere er den største forskergruppa innen dette feltet i Norden. Gruppa tilbyr også konsulenttjenester for fotballbaner, golfbaner, parkvesen m.m.

Aquaponics

NIBIO Landvik finnes det eneste forskningsanlegget innen Aquaponics i Europa. Dette er et helt lukket system for samproduksjon av kaldtsvannsfisk og grønnsaker.

Hageblåbær

Forskningen innen hageblåbær er lagt til Landvik. Det gjennomføres dyrkningssystemforsøk, sortsforsøk, gjødsling- og beskjæringsforsøk. Forsøksarealet består av flere hundre busker.

Kulturlandskap

Landvik har fagkompetanse på registrering, skjøtsel og restaurering av artsrike, trua vegetasjonstyper i kulturlandskapet. Forskere her koordinerer oppfølgingen av Miljødirektoratets handlingsplan for slåttemark.  

Plantegenetiske ressurser

Det er bygget opp nasjonale plantesamlinger med gamle sorter av grønnsaker, bærvekster, og disse bevares for Norsk Genressurssenter. Samlingene er under kontinuerlig oppbygging/utvidelse. 

Analyser

Landvik har egen frølaboratorium der det gjennomføres renhets- og spireanalyser. Her finnes også landets ledende laboratorium for diagnostisering av sjukdommer på gras til grøntanlegg. Testing av kompost er et tredje virksomhetsområde i laboratoriet.

Utvikling og produksjon av forsøksteknisk utstyr

Landvik innehar kompetanse for utvikling og produksjon av forsøksteknisk spesialutstyr tilpasset behov, og det leveres tjenester både innenfor og utenfor NIBIO. Dette innebærer også både oppgradering og ombygging av eksisterende utstyr.

Fjellfrø / frø til revegetering / blomsterengfrø

NIBIO Landvik er godkjent frøforretning og leverer spesialblandinger av stedegent grasfrø med opphav i den norske fjellheimen. Det produseres også grasfrø og frø av urter til blomstereng med tanke på revegetering i lavlandet, og det er anlagt spesiallager for slikt frø.

Frørenseri

Ved siden av mindre maskiner til rensing av frø fra forsøksfelt, har Landvik større spesialmaskiner til rensing av partier opp til 4-5 tonn, og kan påta seg mindre rensejobber for andre.

Værstasjon

Værstasjonen på Landvik har nøyaktige værdata fra 1957 og fram til i dag, og er tilknyttet Landbruksmeteorologisk tjeneste. Stasjonen er i dag fullautomatisert og timedata kan hentes ut via internett.

Stasjonens historie

All jorda på Landvik består av havavsetninger på framsida av isbreen som dekket landet for cirka 10 000 år siden. Her finnes noe av den beste jorda i distriktet, og Landvik var i sin tid krongods under danskekongen.

Landvik ble etablert som forskningsstasjon i 1950 og erstattet da forskningsstasjonen på Kjevik i Kristiansand, som ble nedlagt ved bygging av flyplass i 1944.

Mange ‘highlights’ innen grønnsaks-, bær- og grasforskning kan føres tilbake til Landvik som forskningsstasjon. Arbeidet med kjølelager til grønnsaker startet her, og sortsforedlng med grønnsaker kom i gang i 1953. I forsøksveksthusene som ble oppført 1955, og som var de mest moderne i landet, ble det gjennomført flere spennende prosjekt med ulike vekster (tomat, melon, paprika, agurk).

Bruk av plast som klimaforbedring til tidligkulturer startet opp i 1956, samtidig med arbeidet med sykdomsfrie jordbærplanter. I 1971 var det oppstart av forskning innen engfrøavl, og dette arbeidet vokste stadig, inntil Landvik i 1990 fikk status som hovedstasjon for frøavlsforskning i Norge. I 2000 fikk Landvik ansvaret for prebasisfrøavl av alle grassortene til det som den gang het Planteforsk, og det ble bygd nytt frørenseri. Samme år ble Landvik godkjent som frøforretning. De første forsøksgreenene ble anlagt i 2002,og fra 2006 har all forsking på gras til grøntanlegg i Norge blitt koordinert fra Landvik. Fjellfrøforretningen ble etablert som et resultat av prosjektet FJELLFRØ i 2010. I 2011 var det oppstart av Aquaponics-forskningen og landets første pilotanlegg ble bygd i nytt veksthus i 2013.

Nettverk og samarbeidspartnere

Selskapet HØST as er Norges ledende innenfor slutthåndtering av organiske avfall, og har etablert seg på frikjøpt tomt på Landvik med sitt administrasjonsbygg samt et mindre driftsbygg.

Landvik er med i «Agder forskningsforum» som består av forskningsinstitutt og institusjoner som driver forskning i regionen, som NIVA, Teknova, Agderforskning, Havforskningsinstituttet, Sørlandets sjukehus og Universitetet i Agder. Det er i gang konkret prosjektsamarbeid med NIVA og UiA.

Videre samarbeides det med ulike næringsaktører i prosjekter, finansiert fra Norges Forskningsråd, Regionalt forskningsfond, Innovasjon Norge, Fylkesmennene og fylkesmennene. For gras til grøntanlegg er de Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation viktigste samarbeidspartner.

Norsk landbruksrådgiving Agder har kontor på Landvik.

untitled-05930.jpg
Forsøksjord på Landvik. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-02222.jpg
Aquaponicsanlegget på Landvik. Foto: Anette Tjomsland.
Kontaktperson
Info, leie av lokaler, salg av fjellfrø og blomsterengfrø
NIBIO LANDVIK

Besøksadresse:Reddalsveien 215, 4886 Grimstad
 
Landvik ligger i Grimstad, den største jordbrukskommunen i Aust-Agder. Landvik forskningsstasjon ligger ved Landvikvannet, 4 m.o.h. og ca. 3 km fra kysten.

Vekstsesong: Fra april til november og er blant de aller lengste i Norge.

Gjennomsnittlig 202 vekstdøgn

Årsnedbør (normal 1961 – 90): 1230 mm.

Middelårstemperatur: 6,9 °C (for hele året).

Beliggenhet: 5-20 moh.

Atj-05943.jpg
Landvik forskningsstasjon. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-057788.jpg
Forsker Ingunn Vågen foran et forsøksfelt med blomkål som utsettes for tørke for å se om det påvirker smaken. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-05902.jpg
Ledende forskningstekniker Trond Olav Pettersen noterer data fra forsøksgreen for golf. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-02499.jpg
Forskningstekniker Atle Beisland med nyhøstet salat fra Aquaponicsanlegget. Foto: Anette Tjomsland.
untitled-05792.jpg
Førstesekretær Elise Krey Pedersen på spesiallageret for fjellfrø. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-2797.jpg
Erling Stubhaug høster tidligpotet på Landvik i juni. Foto: Anette Tjomsland.

 

Fagavdelinger på Landvik

Frukt og grønt Grøntanlegg og miljøteknologi Korn og frøvekster Kulturlandskap og biomangfold

  

  

Kamera på NIBIO Landvik med utsikt mot værstasjonen og Landvikvannet. Bildet oppdateres hver time.