Biografi

Mitt forskningsarbeid fokuserer på skjebne av organiske miljøgifter og plantevernmidler i miljøet. Min doktorgradsavhandling (Tekniske Universitet i Ostrava, Tsjekkia; 2017) handler om nedbrytning i jord samt opptak i planter og meitemark av noen utbredte miljøgifter fra avløpsslam. Gjennom postdoktorstilling har jeg jobbet videre med metodeutvikling for analyse av medisinrester, samt nye kontaminanter i ulike matriser som vann, avløp, sedimenter, fisk, osv. Jeg har vært involvert i flere internasjonale forskningsprosjekter og jobber for tiden med blant annet metodeutvikling for plantetoksiner, samt analyse av organiske miljøgifter ved bruk av høytoppløselig massespektrometri (Q-Exactive).

Les mer

Sammendrag

Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt av ‘ingen jordarbeiding om høsten’ på erosjon og næringsstofftap på forholdsvis bratte jordbruksarealer. Det har derimot kun vært få undersøkelser av jordarbeidings-effekter på arealer med liten helling, på tross av at slike arealer utgjør størsteparten av jordbruksarealene der det dyrkes korn. Avrenningsforsøket på Kjelle vgs. i Bjørkelangen ble satt i gang i 2014 for å belyse effekter av jordarbeiding på næringsstoffavrenning fra arealer med liten erosjonsrisiko, det vil si forholdsvis flate arealer. Forsøket består av 9 forsøksruter med målinger av avrenning fra både overflatevann og grøftevann fra hver rute. Det er tre gjentak og behandlingene omfatter 1. høstpløying med vårkorn (havre, bygg i 2022), 2. vårpløying med vårkorn (bygg) og 3. høstpløying med høstkorn (høsthvete). Resultater fra åtte forsøksår (2014-2022), er beskrevet i denne rapporten med fokus på siste året.