Til dokument

Sammendrag

The aim of the present study was to evaluate the potential for the production of edible oil from organically grown camelina (Camelina sativa L. Crantz), focusing on the influence of environmental factors on nutritional quality parameters. Field experiments with precrop barley were conducted in Norway in the growing seasons 2007, 2008, and 2009. Trials were fully randomized with two levels of nitrogen (N) fertilization, 0 and 120 kg total N ha − 1, and two levels of sulfur (S) fertilization, 0 and 20 kg total S ha − 1. Weather conditions, that is, temperature and precipitation, were recorded. Additional experiments were performed in the years 2008 and 2009 to evaluate the effects of replacing precrop barley with precrop pea. Seed oil content was measured by near-infrared transmittance, and crude oil compositions of fatty acids, phytosterols, tocopherols, and phospholipids were analyzed by chromatography and mass spectrometry. Results showed significant seasonal variations in seed oil content and oil composition of fatty acids, tocopherols, phytosterols, and phospholipids that to a great extent could be explained by the variations in weather conditions. Furthermore, significant effects of N fertilization were observed. Seed oil content decreased at the highest level of N fertilization, whereas the oil concentrations of α -linolenic acid (18:3n-3), erucic acid (22:1n-9), tocopherols, and campesterol increased. Pea compared to barley as precrop also increased the 18:3n-3 content of oil. S fertilization had little impact on oil composition, but an increase in tocopherols and a decrease in brassicasterol were observed. In conclusion, organically grown camelina seems to be well suited for the production of edible oil. Variations in nutritional quality parameters were generally small, but significantly influenced by season and fertilization.

Til dokument

Sammendrag

A low-cost Fourier transform infrared (FTIR) instrument was developed where the traditional He–Ne reference laser was replaced by a low-cost linear encoder. An RMS sampling error of less than 20 nm was achieved by oversampling both the interferogram and the encoder signal and then resampling the interferogram using a correction table for the encoder. A gas calibration model was developed for the system, which was chosen to have a stroke length of 21 mm and, thereby, a resolution of 0.4  cm −1 after apodization. The instrument was mounted on a vehicle and employed in an agricultural field test for measuring soil emissions, in particular nitrous oxide (N 2 O ). The concentration of N 2 O was measured with a root mean squared error of 6 ppb. The results compared well with lab-based gas chromatography measurements.

Sammendrag

Presentajon av resutlater fra tre års forsøk i prosjektet "Organic protein feed and edible oil from oilseed crops". Resultater fra forsøk med nitrogengjødsling og ulike forgrøder til vårrybs og dodre presenteres. Sykdomssituasjonen i forsøkene diskuteres. Både vårrybs og dodre ser ut til å oppnå et akseptabelt avlingsnivå i økologisk produksjon. Dodre synes å være en interessant ny vekst selv om siste års forsøk viser at vi også her kan få utfordringer med skadegjørere. Det kan se ut som om oljeinnholdet i dodrefrøene varierer i større grad med tilgjengelig nitrogen enn for vårrybs, noe som tyder på at en bør være forsiktig med å tilføre for mye nitrogengjødsel til denne kulturen. Se hele artikkelen

Sammendrag

Presentasjon av resultater fra to års forsøk i prosjektet "Organic protein feed and edible oil from oilseed crops". Resultater fra nitrogen- og svovelgjødsling til høstoljevekstene høstrybs og -raps diskuteres. Resultater fra forsøk med nitrogengjødsling til vårrybs og dodre blir også presentert sammen med enkelte kvalitetsanalyser. De foreløpige resultatene viser at dodren kan være en interessant vekst. Den kan virke mer nøysom enn vårrybs, og det ser ikke ut til at den har de samme utfordringene med skadedyr som vårrybs. Når det gjelder vårrybs ser det foreløpig ut til at en kan oppnå et akseptabelt avlingsnivå ved bruk av husdyrgjødsel.

Sammendrag

Av sortene som er på det norske markedet har Sheik gjort det best avlingsmessig i gjennomsnitt for de to årene, men sorten er også den som har høyest vanninnhold ved høsting. Sorten har et høyt oljeinnhold.Joplin er en svært interessant sort, den har gitt høy avling, er tidlig og har et høyt oljeinnhold i frøet. Registeringene i Vestfold i 2008 tyder også på at den har en viss motstandskraft mot storknolla råtesopp. Sorten Hendrix er på nivå med Sheik både når det gjelder tidlighet og avling. Sorten utmerker seg i tillegg med et høyt oljeinnhold.Linja SW F5197 er den tidligste av sortene/linjene og har et avlingsnivå tilsvarende Wildcat. Innholdet av olje i frøet synes å være i overkant av det en finner i Wildcat og Marie. Tidligheten gjør at den kan være særlig interessant for de nordlige deler av dyrkingsområdet. Oljevekster.pdf

Sammendrag

Tidlige og seine byggsorter, tidlige og seine havresorter, vårhvetesorter, høsthvetesorter og høstrugsorter er prøvd i forsøk på Østlandet. I Midt-Norge prøves tidlige og seine byggsorter og havresorter. Nye sorter og linjer prøves sammen med de viktigste markedssortene. Etter 3 års prøving kan nye sorter godkjennes for den norske sortslista. Både siste sesongs resultater og sammendrag over år presenteres.

Sammendrag

Forsøk med vår- og høstrapssorter viser at disse artene har et høyt avlingspotensiale, men det er store forskjeller både mellom sorter og mellom forsøkssteder. Når overvintringen går bra, er det mulig å ta svært høye høstrapsavlinger så langt nord som Trøndelag. Det er viktig å velge rett sort, men samtidig byr oljevekstdyrkingen også på andre utfordringer som må løses for å få et godt resultat.