Hopp til hovedinnholdet

Tema

Bioøkonomi er en økonomi basert på biologiske ressurser fra jord, skog og hav. NIBIO jobber med bioøkonomi innen jord og skog. Vi forsker på biologiske ressurser fra jord, planter, skog og landskap. Vi studerer hvilke deler av naturen som bør vernes, skjøttes, eller brukes – slik at vi kan hente ut verdier fra naturen samtidig som vi tar vare på miljø og klima. På temasidene her deler vi på vår kunnskap.

Tema

tempsnip

Jordsmonnkart

Hva er nytt under Jordsmonnfanen på Kilden?

Nå publiserer NIBIO mange nye kart under Jordsmonnfanen på Kilden. Noen av kartene er forbedringer av tidligere kart, andre er helt nye og noen er nå publisert for flere kommuner enn det de har vært tidligere. Alle kartene tar utgangspunkt i informasjon fra en oppdatert og forbedret database som inneholder resultater fra over 40 år med jordkartlegging. Temakartene viser fram informasjonen fra jordkartlegginga på en bedre måte enn det de gamle temakartene gjorde.

Thema image

Hvordan velge avløpsløsning?

Lokale forutsetninger for valg og plassering av avløpsanlegg

En rekke stedlige forutsetninger på eller ved din tomt er bestemmende for hvilken avløpsløsning som bør velges, og hvor anlegg og utslippsted bør lokaliseres. Valg og dimensjonering av avløpsløsning må alltid baseres på undersøkelser av forholdene omkring bebyggelse hvor det skal etableres ny avløpsløsning. For å vurdere om det er egnede grunnforhold for etablering av infiltrasjons-anlegg i stedlige jordmasser, må det gjennomføres grunnundersøkelser på den aktuelle eiendommen. Se rapport om grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg som ligger som vedlegg på denne siden.