Analyse av klopyralid og aminopyralid ved NIBIO

NIBIO etablerte i 2020 en analysemetode for ugrasmidlene klopyralid og aminopyralid, og påviste i en egen undersøkelse klopyralid i flytende organisk plantenæring, pelletert husdyrgjødsel og kompostjord. Konsentrasjonene var i området 4 - 1200 µg/kg, med størst funn i flytende organisk plantenæring. Aminopyralid ble ikke påvist. Les mer om klopyralidproblemet her, og hvis du ønsker å sende inn en prøve for analyse hos oss, så finner du informasjonen du trenger på denne siden.

Collage 1
Foto: Collage: Marit Almvik
Kontakt

Prøvemottak, analyse og forsending: pesticidlab@nibio.no

Forespørsler om analyser og oppfølging av prøver kan sendes til Kari Stuveseth eller  Marianne Stenrød

Klopyralidforurenset gjødsel, kompost og jord

Både i Norge, Sverige og Danmark har hagebrukere de siste par årene meldt hyppig om misvekst hos grønnsaker og ødelagte avlinger. Symptomene med innrulling av bladene gjorde at mistanken ble rettet mot pyralidkontaminert jord, kompost og organisk gjødsel. Klopyralid og aminopyralid er hormonhermere for plantenes eget hormon auxin og forstyrrer planteutviklingen hos en del grønnsaker selv ved svært lave jordkonsentrasjoner. 

Klopyralid og aminopyralid bindes til auxinreseptorene i planten og dersom mange nok reseptorer blir blokkert, vil planten dø. Enfrøbladete planter, som korn, påvirkes ikke. Andre kjente syntetiske auxiner brukt som ugrasmidler er 2,4-D, mecoprop, dicamba, picloram og triclopyr, men det er først og fremst pyralidene, særskilt klopyralid, som er problematisk, fordi det er tungt nedbrytbart i jord/halm/planterest.

Klopyralid påvist i pelletert husdyrgjødsel kan stamme fra tidligere sprøytet strøhalm i gjødselen, men kan også skyldes pyralidholdig halm og gress brukt til fôr, da klopyralid i fôret stort sett går rett ut i urin og møkk. 

Klopyralid i organisk plantenæring kan stamme fra vinasse. Vinasse er et biprodukt ved fremstilling av gjær, sukker og etanol. Den vinasse som brukes i plantenæring til salg på det nordiske markedet er hovedsakelig basert på sukkerbeter produsert i Tyskland, Frankrike og Polen. Det er klopyralidsprøyting i sukkerbeteproduksjonen som fører til at klopyralid havner i vinassen.  

Hvilke pyralidnivåer er skadelige?

Mattilsynet skjerpet i 2021 inn tilsynet med gjødselvarer med tanke på pyralidforurensning og meldte at "gjødselvarer ikke bør markedsføres til sensitive vekster dersom anbefalt bruk fører til et innhold på mer enn 1 μg/kg av aminopyralid eller klopyralid, enkeltvis eller i kombinasjon i jord/dyrkingsmedium. For alle gjødselvarer må anbefalt bruk ikke føre til skade på plantene de markedsføres for, eller på sensitive vekster i påfølgende vekstsesonger. Ved tilsyn vil Mattilsynet kunne spørre om dokumentasjon på vurderinger som er gjort, og gjøre forvaltningsmessig oppfølging mot de produktene som omsettes."

Ikke alle planter er like sensitive for klopyralid. Det kan f.eks. gå fint å dyrke jordbær i en jord som er gjødslet med gjødselvarer med et høyt innhold av klopyralid, mens mer sensitive vekster tåler lite klopyralid. Særskilt sensitive vekster for klopyralidforgiftning er:

  • Bønner, kløver, linser, salat, erter, tomat, solsikke (tåler inntil 1 µg/kg i jorda)
  • Litt mindre sensitive vekster for klopyralid: Potet og mais (tåler inntil 10 µg/kg i jorda)
  • Lite sensitive vekster: Jordbær (1000 µg/kg) og asparges (1000 µg/kg). 

Listen er ikke fullstendig da det fortsatt er mye vi ikke vet om toleransegrenser for ulike vekster. Ulike kultivarer kan også ha ulik toleranse.

Beregning av klopyralid-dose i jord

For at produsenten eller dyrkeren skal kunne vurdere om en flytende organisk gjødsel med et kjent innhold av klopyralid kan føre til skade på sensitive vekster, må det gjøres en beregning med utgangspunkt i anbefalt dose på etikett. NIBIO har laget et beregningsskjema til hjelp med dette, se lenke på venstre side. 

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) i Sverige gjør egne undersøkelser av pyralid-innhold i ulike gjødselvarer på det svenske markedet. (Se lenke til venstre).

NORSØK i Tingvoll har utført dyrkingsforsøk med klopyralidholdig gjødselvareprodukt som er beskrevet i egen rapport. (Se lenke til venstre).

Analyse av klopyralid og aminopyralid ved NIBIO

Med NIBIOs metode M125 måles aminopyralid og klopyralid i jord, kompost, gjødsel, og plantenæringer med en spesifikk ekstraksjonsmetode ved buk av en molekylimprintet polymer som fanger opp klopyralid og aminopyralid i prøvene. Dette gir svært rene prøveekstrakter. Innholdet av aminopyralid og klopyralid  i ekstraktet måles ved bruk av LC-HRMS med bestemmelsesgrenser på 2-7 µg/kg avhengig av type prøve. 

På siden for våre analysetjenester (følg lenke til venstre), finner du: 

  • Faktaark med prislister: Miljøprøver 

  • Analyserekvisisjon Jord, sediment og annet

  • Veiledning for utfylling av rekvisisjonsskjema. 

Kryss av for metode M125 i rekvisisjonsskjemaet. Send en representativ prøve på minst 100 gram. Rist/bland prøven godt før evt. overføring til ny flaske/pose, eller send hele originalpakningen. 

Prøvene sendes til:

NIBIO Bioteknologi og plantehelse

Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi,  
Att: PRØVEMOTTAK,  

Høgskoleveien 7, 1433 ÅS