Vannområdeutvalget Morsa

Erfaring med tiltak knyttet til avløpsanlegg i spredt bebyggelse i Morsa har stor overføringsverdi til andre kommuner og vannområder!

KONTAKTPERSON
nytt Hovedkart.jpg
Om Vannområdeutvalget Morsa

Vansjø-Hobølvassdraget het i gammel tid Morsa. Navnet Morsa er tatt i bruk fordi det kort og presist beskriver at prosjektet omfatter hele vassdragets nedbørfelt.


De viktigste kommunene i nedbørfeltet: Enebakk, Ski, Hobøl, Våler, Råde, Spydeberg, Rygge og Moss deltar i samarbeidsprosjektet. Siden nedbørfeltet ligger i to fylker medvirker fylkeskommunene i Østfold og Akershus og fylkesmennene, samt grunneiere fra begge fylkene.


Hovedstyret har delegert en del av sine oppgaver til et arbeidsutvalg. Prosjektet startet opp 1. februar 1999 og ledes av en prosjektleder. Det er opprettet faglig sammensatte temagrupper som arbeider med jordbruks-, skogbruks-, avløps-, og vannfaglige temaer langs hele vassdraget. Prosjektet er en oppfølging av "Vansjø-planen" som fire av kommunene vedtok i 1997.


Prosjektet tar utgangspunkt i LA-21 og landbruks- og miljøvernmyndighetenes felles satsing på "Områdetiltak" i områder med store miljøutfordringer og lokalt engasjement. På bakgrunn av den negative utvikling av vannkvaliteten i drikkevannskilden for ca 50.000 mennesker og et verdifullt rekreasjonsområde av nasjonal betydning, samt kommunenes initiativ og engasjement, er Morsas nedbørfelt utpekt som et satsningsområde.


Prosjektets hovedmål:

Det overordnede målet med Morsa-prosjektet er å oppnå miljøforbedringer innen vannkvalitet, biologisk mangfold, landskap og friluftsliv, samt å videreutvikle et bærekraftig landbruk og naturbasert næring med lokal forankring. Dette målet er svært omfattende, og en vil derfor legge hovedvekten på tiltak som skal bidra til å forbedre vannkvaliteten i vassdraget. Rekkefølgen av hovedmål er satt opp etter prioritet. 

  • Hovedmål 1:
    Vannkvaliteten i Vansjø og tilløpselvene skal tilfredsstille kravene til badevann og råvann til vannforsyning.

  • Hovedmål 2: 
    Større biologisk mangfold og muligheter for et variert friluftsliv i vassdrag og nedbørsfelt, samt et vakrere og mer opplevelsesrikt landskap.

  • Hovedmål 3: 
    Bærekraftig næringsutvikling basert på ressursene i og langs vassdraget.