Valg av renseløsning

Sammenstilling av faktorer for valg av renseløsning.

Følgende hovedfaktorer for valg av renseløsning er beskrevet på denne nettsiden:

  • Hvilke krav setter kommunen for det området der du vil slippe ut avløpsvann?
  • Aktuelle renseløsninger ut fra kommunens krav til utslipp?
  • Lokale forusetninger som har betydning for valg og plassering av renseløsning (f.eks grunnforhold, lokale drikkevannskilder, terreng/fallforhold, tilgjengelig areal for plassering av anleggskompnenter, mulig utslippsted mm).
  • Sammenligning av kostnader for renseløsninger som er aktuelle (tips: legg hovedvekt på årskostnad).

 

Det er altså mange forhold som bør vurderes når avløpsløsning skal velges, og mange synes det derfor er vanskelig å velge. Kommunene kan normalt gi deg noe veiledning om hvilke renseløsning som kan passe best for deg. Dersom du ønsker en profesjonell vurdering på hva som kan være beste løsning, bør du kontakte et firma med nødvendig kompetanse. Dersom du ønsker en undersøkelse på om infiltrasjonsanlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av forurensningsmessige konsekvenser av firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse og kunnskap om avløpsrensing i jordmasser.

Henvend deg til kommunen og spørr om de har liste over aktuelle firmaer med nødvendig kompetanse i ditt distrikt. På sikt vil vi også prøve å ha navn- og adresseliste over firmaer med nødvendig hydrogeologisk kompetanse på denne infosiden.

Når du har kommet frem til hvilken renseløsning som skal benyttes, må du først få utslippstillatelse fra kommunen. I tillegg må det sendes inn byggemelding i henhold til plan- og bygningsloven for å få tillatelse til etablering av det aktuelle renseanlegget. Normalt sendes søknader om utslippstillatelse og byggetillatelse samlet til kommunen.