Søknad om utslipp

Søknad om utslipp skal sendes til kommunen. Det er ansvarlig eiers ansvar å fylle ut en fullstendig søknad med alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Et lokalt rørleggerfirma, entreprenørfirma eller konsulentfirma kan være behjelpelig med å utarbeide og sende inn søknad til kommunen.

For behandling av søknad om utslipp etter kapittel 12 i forurensningsforskriften finnes det også mye informasjon og hjelp på nettsiden miljøkommune.no

 

Det kan ta tid å skaffe nødvendig informasjon til veie. Det kan derfor være lurt å starte søknadsprosessen i god tid. Det må sendes nabovarsel til naboer og berørte parter, med fire ukers svarfrist. Det tar derfor minst fire uker fra søknad er utarbeidet til den kan sendes til kommunen. Liste over naboer og berørte parter for den aktuelle eiendommen, fås ved henvendelse til kommunen. 

Det er ikke utarbeidet egne søknadsskjemaer i henhold til forurensningsforskriften i forbindelse med nabovarsling ved søknad om utslippstillatelse. Nabovarslings-skjemaer som benyttes i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknad) i henhold til plan- og bygningsloven kan derfor benyttes. 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at svarfrist på nabovarsling i henhold til plan og bygningsloven er 2 uker, som det fremkommer av nabovarslingsskjemaet nedenfor, mens svarfrist i henhold til forurensningsforskriften er 4 uker. Dette må det gjøres oppmerksom på, da det står 2 uker svarfrist i nabovarslingsskjemaet.

 

Følgende skjemaer er aktuelle i forbindelse med nabovarsling:

Nabovarsel

Sendes til naboer og berørte parter

0 MB

Opplysninger gitt i nabovarsel (gjenpart av nabovarsel)

Sendes kommunen sammen med søknad

0.044 MB pdf

Kvittering for nabovarsel

Sendes kommunen sammen med søknad

0.043 MB pdf

Alle nabovarselskjemaene samlet

0.044 MB pdf

Nabovarsel kan enten sendes rekommandert, eller leveres personlig, mot kvittering. 

Kommunen skal behandle søknaden innen 6 uker fra fullstendig søknad med vedlegg er mottatt. Husk at dersom søknaden mangler opplysninger eller dokumentasjon, eller det er søkt om unntak fra standardkraven i forskriften, vil dette kunne forsinke behandlingen. Det samme gjelder dersom det har kommet inn protester fra berørte parter. 

Miljødirektoratet (tidligere Klif/SFT) har utarbeidet forslag til søknadsskjema som starthjelp til kommunene. En del kommuner benytter dette skjemaet. Sjekk med kommunen om dette skjemaet kan benyttes, eller om kommunen har utarbeidet et eget søknadsskjema. 

  

Miljødirektoratets forslag til søknadsskjema

0.07 MB doc

 Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslipp

I henhold til forurensningsforskriften §11-4, kan kommunen sette gebyrer for saks-behandling av søknad om utslipp. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen. For de kommunene som har slikt saksbehandlingsgebyr, er satsene vanligvis mellom 3 000 - 6 000 kr pr. utslippstillatelse. 

Vedleggsmaler til søknad om utslipp

NIBIO har utarbeidet vedleggsmaler til søknad om utslippstillatelse. Malene er ment som et hjelpemiddel for å utarbeide fullstendige utslippssøknader med tilstrekkelig informasjon, samt dokumentasjon av valgt avløpsløsning. Både søknadsskjema og malene ligger som word-filer og kan lastes ned og benyttes ved søknad om utslippstillatelse:

  

Søknadsskjema utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

0.044 MB docx

Mal til vedlegg A: Dokumentasjon av nøytral fagkyndig

0.031 MB docx

Mal til vedlegg C: Dokumentasjon av rensegrad

0.047 MB docx

Mal til vedlegg D: Kart med lokalisering av anlegg og utslipp

0.255 MB docx

Mal til vedlegg F: Oversikt over berørte interesser

0.033 MB docx

Skjemaene knyttet til Vedlegg G: Nabovarsling er de samme som er lagt ut ovenfor, og er også de samme som benyttes ved nabovarsling i fht. plan- og bygningsloven.

Alle skjemaene er også tilgjengelige på Miljøkommune.no

Eksempler på søknad med bruk av vedleggsmaler

Eksempler på søknader med bruk av vedleggsmaler er vist nedenfor. Eksemplene er vist som pdf-filer:

  

Søknad med vedlegg for infiltrasjonsanlegg

0.226 MB pdf

Søknad med vedlegg for filterbedanlegg

0.271 MB pdf

Søknad med vedlegg for biologisk filter for gråvann

0.382 MB pdf

Vi håper malene vil bli benyttet og tar gjerne i mot tilbakemelding på malene og søknadseksemplene. Eventuelle kommentarer kan sendes til Guro Randem Hensel.