Kontroll og tilsyn

Renseeffekten for avløpsanlegg vil være avhengig av god drift og service. Kommunene bør føre kontroll med hvordan anleggene driftes, og allerede under søknadsfasen avklare behovet for tilsyn og kontrollrutiner.

KONTAKTPERSON
Avlop_kommunal kontroll_tilgrising.jpg
Tilgrisning i skogsområde som følge av utslipp fra mindre avløpsanlegg.
Avlop_kommunal kontroll_Infiltrasjonsgroft.jpg
Etablering: av grunn infiltrasjonsgrøft.
Avlop_kommunal kontroll_Jordhaug pukklag.jpg
Jordhauginfiltrasjon under etablering. Fordelingslag er lagt ut.

Byggekontroll av anlegg under bygging eller ved ferdigstillelse

Tidligere var saksbehandlere i kommunene ut å gjennomførte byggkontroll på anlegg enten under bygging eller i forbindelse ved ferdigstillelse av anlegg. Slik praksis bidrar til at flere anlegg blir bygd riktig, samtidig gir det saksbehandlere erfaring i hvordan anlegg skal bygges. For de fleste kommunene er det ikke ressurser til å gjennomføre byggekontroll av alle anlegg som bygges, men det oppfordres til at det legges opp til byggekontroll for noen av anleggene som bygges. Spesielt for infiltrasjonsanlegg og filterbedanlegg oppfordres det til gjennomføring av byggekontroller, fordi dette er anlegg som stiller større krav til prosjekterende og utførende, samt kontroll av utførelse. 

Kommunalt tilsyn og kontroll av anlegg i drift

Kontroll av utslipp fra minirenseanlegg, filterbedanlegg og gråvannsanlegg

For utslipp fra minirenseanlegg, filterbedanlegg og gråvannsanlegg anbefales det at kommunene sørger for prøvetaking/analysering av utslippsvannet første driftsår, og etter dette annen hvert annet år fremover. For fritidshus som ikke har utslipp til overflatevann, vil det normalt ikke være behov for å sette krav til prøvetaking/analysering av utslippvannet. 

Den som skal stå ansvarlig for kontroll av utslippsvann fra anlegg bør ha dokumentert kompetanse for å kunne utføre dette. Prøver bør analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. 

Kontroll av infiltrasjonsanlegg 

I utgangspunktet gis det ikke anbefaling om kontroll av utslippvann fra nye forskriftsmessige infiltrasjonsanlegg. Det bør heller legges opp til en kontroll av anleggenes funksjon. Dersom anleggene fungerer som forutsatt, forventes tilfredsstillende rensegrad. For anlegg som er bygget riktig vil det etter 15 -20 år være aktuelt å undersøke om renseevnen fortsatt er tilstrekkelig. 

Forslag om tetthetskontroll av tette tanker hvert femte år 

For tett tank er det ikke nødvendig å sette krav til serviceavtale. Her legges alt ansvaret for drift og vedlikehold alene på anleggseier. Tett tank bør tømmes etter behov og minimum en gang pr år. Tette tanker bør innlemmes i kommunens slamtømme-ordning. Ved tømming bør tank kontrolleres av renovatør. For slike tanker anbefales det at kommunene likevel sørge for utvidet kontroll hvert 5. år i forbindelse med en slamtømming. Dette bør innføres for å unngå misbruk av tette tanker.

Denne kontrollen bør omfatte en tetthetskontroll. Dette kan gjøres ved at tanken fylles helt opp, og deretter kan man måle om vannivået synker i tanken i løpet av for eksempel 10 minutter. For øvrig bør det kontrolleres om det er nivåalarm i tanken og om denne fungerer. Det bør også kontrolleres om det er spor etter utslipp som kan være fra tanken. 

Kommunale oppfølgingsrutiner for mindre avløpsanlegg

Pålegg om utbedring

Kommunene bør ha system for hvordan påviste avvik skal følges opp. For alvorlige feil som oppdages, bør det gi raskt pålegg om utbedring til anleggseier. For alle pålegg må det gis tidsfrist. Det hender alt for ofte at selv om kommunen gir et pålegg med frist, så blir ikke pålegget gjennomført, fordi kommunen ikke holder orden på pålegg og frister som er gitt. Mange kommuner bør derfor etablere bedre rutiner slik at pålegg som er gitt blir fulgt, dersom fristen ikke overholdes 

Årsrapportering for drifts- og service

For alle anlegg som har drift- og serviceavtale skal ansvarlig firma sende inn årsrapportering etter krav fra kommunen. Saksbehandler bør gå igjennom alle innkommede rapporter, og følge opp anlegg hvor det rapporteres om avvik som kan gi redusert reneevne og ulemper av utslipp. Kommunene bør også holde orden på at alle rapporter kommer inn, slik at kommunen kan reagere ovenfor anlegg hvor det mangler rapportering. 

Anleggseiers ansvar for utslipp

Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen. Anleggseiers plikter bør være:

  • Kjenne til og overholde punktene i driftsinstruksen som er utarbeidet for anlegget.
  • Kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen i forbindelse med overvåkning, oppfølging og dokumentasjon av renseanlegget.
  • Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
  • Gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service.
  • Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene til anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter i følge drift- og serviceavtale overføres til ny eier.
  • Sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter dokumentasjon på tilsyn av anlegg.