Skjøtsel av blomstereng

Å skape ei blomstereng ikke gjort i ei handvending. De gamle, artsrike slåtteengene i landbruket er det store og kompliserte forbildet for blomsterengene vi gjerne ønsker å etablere rundt oss. Disse engene er blitt til gjennom generasjoners skjøtsel uten bruk av kunstgjødsel eller plantevernmidler, og med en ‘gammeldags’ høyslått, ofte i kombinasjon med beiting vår og/eller høst. I dag er det svært få slåttemarker igjen, og naturtypen er rødlista med status CR- kritisk trua.

Figur_29_slått_Søre_Aaker_Geilo_Kai_Jacobsen-cropped
Foto: Kai Jacobsen

Når vi skal skjøtte ei blomstereng bør vi derfor forsøke å etterligne skjøtselen til de gamle slåttemarkene. Det normale skjøtselsregimet er en sein slått med ljå, kantklipper eller tohjulsslåmaskin per år. Slåtten gjennomføres etter at de fleste artene har blomstra av og satt frø. Dette er vanligvis sist i juli eller i første halvdel av august. Etter slåtten skal graset ligge og bakketørke slik at frøa faller ned på bakken. Eventuelt kan en flytte graset til nye områder der en vil ha blomstereng. Når høyet er tørt, raker en det sammen og fjerner det.

Ved kraftig tilvekst utover høsten bør en vurdere å gjennomføre en andreslått mot slutten av vekstsesongen. Eventuelt kan en sette på beitedyr slik at enga ikke går vinteren i møte med for mye høyvokst vegetasjon. Daugras og avklipp vil både fungere som gjødsling og hemme etableringa av nye planter til våren.

To slåtter til nyetablerte enger med mye ugras

Flere slåtter kan også være et nødvendig utmagringstiltak dersom blomsterenga er sådd på relativt næringsrik jord eller der det viser seg at en har problem med mye ugras. En tidligslått i mai når ugraset er i kraftig vekst samt en sein slått i august når markblomstene har modne frø kan i slike tilfeller være gunstig de første 2-3 åra etter at blomsterenga er sådd.

Nyttige lenker

Nedenfor har vi lenka til ulikt informasjonsmateriell hvor du kan finne flere nyttige tips til skjøtsel og restaurering av naturengarealer rundt deg.

Aktuelle bøker: