Klassifikasjonssystem AR5

AR5 klassifikasjonssystem er eit verktøy for systematisk kartlegging og klassifisering av arealressursane med vekt på produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Det er vårt nasjonale klassifikasjonssystem for markslag.

Datasettet AR5 bygger på AR5 klassifikasjonssystem, eit nasjonalt klassifikasjonssystem for markslag.  Alt landarealet er delt inn etter eigenskapane arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Klassifikasjonssystemet bygger på markslag i økonomisk kartverk.

Alt areal vert klassifisert etter arealtype. Vidare vert areala klassifisert etter skogbonitet, treslag og grunnforhold, alt etter kva som er relevant for arealtypen.

Arealtypar i AR5:

 • Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og kan nyttast til åkervekster eller til eng, og som kan fornyast ved pløying
 • Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mulig.
 • Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan brukast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekka av kulturgras og beitetålande urter.
 • Skog: Areal med minst 6 tre pr dekar som er eller kan bli 5 m høge, og som er jamt fordelt på arealet.
 • Myr: Areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag
 • Åpen fastmark: Areal som ikkje er myr, og heller ikkje er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel.
 • Bebygd: Areal som er utbygd eller betydeleg opparbeida, samt tilstøytande areal som i funksjon er nært knytta til bygningane.
 • Samferdsel: Vegar og jernbane
 • Snøisbre: Isbre eller snø som ikkje smelter om sommaren.
 • Ferskvann: Innsjø, elv og bekk
 • Hav: Sjø og hav

Du finn alle definisjonar og detaljar i rapporten "AR5 Klassifikasjonssystem" under publikasjonar nedanfor.

 

 

Publikasjoner

Sammendrag

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.

Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt over kartografien som blir brukt for AR5. Symbolene blir levert som fonter (True type) og kan lastes ned fra NIBIO sine nettsider om AR5, under kokebøker for kontinuerlig ajourhold. Rapporten erstatter rapport 10/2014 fra Skog og landskap.

Sammendrag

AR5 er et heldekkende, nasjonalt kart som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Kartet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksproduksjon og lovforvaltning. AR5 er en del av det offentlige kartgrunnlaget og et viktig grunnlag for gårdskart.