Gårdskart

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for søkt landbrukseiendom. Det er ikke et eget kart, men satt sammen av informasjon fra flere kilder. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

KONTAKTPERSON
Grensene i AR5

AR5-grensene viser skille mellom ulike arealtyper. I naturen er noen overganger vanskelig å markere med en klart definert grense. Noen grenser avgjøres også av forhold som krever bruk av jordbor og lignende, og er ikke synlig med det blotte øye.

Eiendomsgrensene i matrikkelen

Eiendomsgrensene i matrikkelen varierer i kvalitet. Les mer om eiendomsgrenser i matrikkelen på Kartverkets nettsider.

Hvor nøyaktig innmåling det er på den enkelte grensen, framgår ved hjelp av fargekoder i Norgeskart. Der vises også hjelpelinjer med stiplet linje.

 

Gårdskartet viser arealressurser og arealtall for eiendommen det er søkt på. Informasjonen gis for alle gårds- og bruksnummer tilhørende en landbrukseiendom. Det tas utgangspunkt i det til enhver tid beste kartgrunnlaget som er tilgjengelig.

Tjenesten er åpen for alle, men er tilrettelagt med tanke på eiere og brukere av landbrukseiendommer og for landbruksforvaltningen. 

Innhold

Informasjonen i gårdskartet hentes fra flere steder.

  • Når du søker på et gårds- og bruksnummer i Gårdskart, henter tjenesten informasjon fra Landbruksregisteret om hvilke andre grunneiendommer som utgjør den aktuelle landbrukseiendommen. En landbrukseiendom kan bestå av flere grunneiendommer, disse er koblet sammen i Landbruksregisteret.
  • Deretter hentes eiendomsgrenser for alle aktuelle teiger direkte fra Matrikkelen. Det hentes også koder for uregistrert jordsameie, teig med flere matrikkelnummer og tvisteteiger. Har du søkt på en landbrukseiendom eller en del av den, hentes eiendomsgrensene for alle grunneiendommene som er koblet sammen i Landbruksregisteret. Hvis gårds- og bruksnummeret du har søkt på ikke ligger i Landbruksregisteret, hentes grensene for grunneiendommen du har søkt på.
  • Markslag i AR5 hentes fra NIBIO.

Basert på denne informasjonen beregnes det hvor mange dekar det er av hver arealklasse innenfor hver eiendom.  Standardvisningen er fordeling av markslag (AR5) på 7 arealklasser, men du kan velge 13 klasser for mer detaljer. Tilsvarende er standardvisningen at arealtallene presenteres per gårds- og bruksnummer, her er det mulig å velge arealfordeling på teignivå for flere detaljer.

Andre tema som kan vises med arealberegning i Gårdskart er erosjonsrisiko, jordressurs, helling jordbruksareal og endringer AR5.

Gårdskart vises med heldekkende kart eller flybilde som bakgrunnskart for gjenkjenning. I tillegg kan det velges blant flere andre kartlag fra NIBIO og fra andre nasjonale kartleverandører.

Kvalitet på innholdet

Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune. Oppdatering av kart og register pågår kontinuerlig. For alle de tre hovedkildene er det kommunene som har ansvar for de kontinuerlige oppdateringene. Endringer som kommunen gjør der, vil være synlig i gårdskartet neste dag.

Kvaliteten eller nøyaktighetene på grensene i gårdskartet tilsvarer kvaliteten på dataene som brukes. Les mer om AR5-grenser og eiendomsgrenser i faktaboksene til venstre.

Vi presiserer at Geovekst-data, som AR5, ikke er rettslig gyldige. Se lenke til venstre.

Funksjonalitet

I tillegg til automatisk arealberegning for landbrukseiendommen, med arealtall per grunneiendom og teig, er det mulig å velge mer funksjonalitet i tjenesten:

  • lagre til pdf og utskrift
  • tegne og måle i kartet, med muligheter for å lagre tegning samt redigere i ettertid
  • laste inn fil og vise den i kartet
  • laste ned egen tegning som fil for å dele med andre
  • legge til flere eiendommer og vise dem samtidig i kart og arealtabell.

Se lenke til brukerveiledning til venstre.

 
 
 

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon