Arealbarometer

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes.

Web-basert arealbarometer ble lansert i 2020 og finnes for alle landets kommuner og fylker, samt for hele Norge. 

Søk etter kommune, fylke eller Norge og få opp arealstatistikk, grafiske elementer samt tilhørende informasjon og definisjoner.

Det er også mulig å gå fra statistikken direkte til kartet i Kilden. 

  

Arealbarometer inneholder informasjonen om:

  • Arealressurser, hentet fra arealressurskartet AR5. I områder som ikke er kartlagt i AR5 er det supplert med informasjon fra AR50.
  • Hvordan brukes jordbruksarealene, hentet fra søknadene om produksjonstilskudd. Det gjelder både jordbruksvekster og husdyr. For melkekyr, kjøttfe (ammekyr), sauer, geiter, avlpurker og verpehøner vises bestandstall på telledato om våren, mens tallene for slaktegris og slaktekyllinger er sumtall for et år.
  • Hva er kvaliteten på jorda, basert på jordsmonnkartlegging av jordbruksarealer.
  • Hva kan dyrkes opp til å bli fulldyrka jord, hentet fra kartet Dyrkbar jord som er basert på kartlegging i felt fra 1960-1980-tallet samt oppdatering fra arealressurskartet AR5.
  • Verdiskaping i jordbruket, er nøkkeltall basert på beregninger gjort av NIBIO i egne utredninger fra 2017 og senere. Vi har ikke tall for alle fylker og følgelig ikke for hele Norge. Les mer på temasiden om verdiskaping i jordbruket, lenket opp på til venstre.

Temaet «dreneringsforhold og tørkesvakhet» er tatt bort fra 15. juni 2022. I forbindelse med en omfattende oppgradering av jordsmonndatabasen er det gjort flere endringer i temakartene. Planen er at temaet skal inn igjen, med en litt annen innretning og basert på nye temakart!

Arealbarometeret setter også jordvern og jordbruksarealene i Norge inn i et globalt perspektiv. 

 

Informasjonen hentes fra årsversjoner av de ulike datakildene. Årsversjon 2023 betyr slik databasen var 31.12.2023.

Kilde og/eller årsversjon er angitt for hver tabell i arealbarometeret.

Tjenester

Arealbarometer

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes.

Mer informasjon Til tjenesten