Hopp til hovedinnholdet

Nye funksjoner i NIBIOs Arealbarometer

mg2021-08-06 12.28.01

Melkeproduksjon er viktigste produksjon i store deler av landet. Foto: Morten Günther

NIBIOs Arealbarometer er utvidet, slik at man nå kan få visualisert verdiskapingen i jordbruket for fylker eller kommuner. Målet er å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for publikum.

NIBIOs Arealbarometer gir oversikt over produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Ved hjelp av enkel grafikk illustrerer statistikktjenesten også hvordan jordbruksarealene i ulike kommuner og fylker benyttes.

– Statistikktjenesten er nylig utvidet med nøkkeltall om verdiskaping i jordbruket. En innholdsfortegnelse med direktenavigering gjør også tjenesten mer brukervennlig, forteller prosjektleder Ingrid M. Tenge.

 

Nøkkeltall for verdiskaping i jordbruket

Landbruk og landbruksbasert virksomhet er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommuner. Tenge er fornøyd med at også denne siden av jordbruket nå synliggjøres i Arealbarometeret.

– Vi har plukket ut noen nøkkeltall for verdiskaping i jordbruket som presenteres både på fylkes- og kommunenivå, forteller hun. Nøkkeltallene er basert på beregninger gjort av NIBIO i egne utredninger basert på tall fra 2015 og senere. Målsetningen har vært å gjøre også denne informasjonen lett tilgjengelig.

– Verdiskaping er her målt som bruttoprodukt inklusive tilskudd, utdyper Heidi Knutsen, som er NIBIOs ekspert på området.

Bruttoprodukt er verdien av produserte varer og tjenester minus vareinnsatsen, og kan ses på som betaling for arbeidsinnsats og forrentning av investert kapital.

Beregning av verdiskaping og sysselsetting i landbruket har i en årrekke vært en del av oppdragsporteføljen til NIBIO. Instituttet har publisert tall for verdiskaping og sysselsetting i landbruket på kommunenivå for mange av landets fylker. For flere av fylkene er oppdragene gjennomført i samarbeid med Østlandsforskning eller Sintef.

Verdiskaping_kakediagram.png
I den nye versjonen av Arealbarometer finner du nøkkeltall for verdiskaping i jordbruket.

Lett å navigere i den nye løsningen

Arealbarometeret inneholder etter hvert mange fagområder. For NIBIO har det vært viktig å organisere og visualisere informasjonsmengden på en mest mulig brukervennlig måte.

– For å slippe å skrolle nedover skjermen på jakt etter informasjon om et spesifikt tema, kan du nå gå via en innholdsfortegnelse, fortsetter prosjektleder Tenge.

– I tillegg blir navnet på fagområdet en del av lenken til siden, slik at man enkelt kan sende adressen med det aktuelle fagområdet til andre, avslutter Tenge.

Arealbarometer blir brukt i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og er dermed viktig i samfunnsforvaltningen. Også for journalister og allmennheten er denne typen statistikk svært nyttig.

Mer om Arealbarometer Mer om Verdiskaping i jordbruket
Innholdsdfortegnelse.png
Ved hjelp av en innholdsfortegnelse med klikkbare lenker finner du et spesifikt tema uten å måtte skrolle nedover skjermen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.