Hopp til hovedinnholdet

Ny versjon av Arealbarometer

Jostein Frydenlund-20130904-150445_Rogaland_Sola_Videlsneset_cropped

Foto: Jostein Frydenlund

I januar ble en web-basert utgave av Arealbarometer lansert på NIBIO sine nettsider. Nå er statistikktjenesten oppdatert med utskriftsmulighet og mer faginnhold om blant annet husdyr og dreneringsforhold.

NIBIOs Arealbarometer gir oversikt over produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Ved hjelp av enkel grafikk illustrerer statistikktjenesten også hvordan jordbruksarealene i ulike kommuner og fylker kan benyttes.  

Arealbarometer_arealressurser grafikk.jpg
Arealressurser og -fordeling for hele Norge. Forholdet mellom arealtypene er vist ved ulike størrelsen på de enkelte boksene. 31 % er skog, mens 3 % er jordbruksareal.

Velg tema for utskrift selv

I januar i år kom Arealbarometeret på web og er tilgjengelig fra NIBIOs hjemmeside. Nå er tjenesten oppdatert og forbedret.

– Vi har fått god respons på Arealbarometeret, forteller Jostein Frydenlund som leder avdelingen i NIBIO med ansvar for statistikktjenesten.

 Brukerne har kommet med flere ønsker for en versjon to. Nå er utskriftsmulighetene forbedret og innholdet er utvidet. I tillegg gir den nye versjonen oversikt over hele Norge, forteller Frydenlund.

– Vi har laget en egen utskriftsdialog der brukeren kan velge hvilke fagområder som skal være med på utskriften, forteller Frydenlund. Utskriften kan lagres som en pdf-fil, noe som gir en penere utskrift.

I tillegg til ny utskriftsfunksjonalitet, tilbyr den nye versjonen mer informasjon om egenskapene til jord som er dyrket opp, samt om arealer som kan dyrkes opp.

 

Mer informasjon om dyrkbar jord

Arealbarometeret viser også hvor mye areal som er kartlagt som dyrkbar jord, det vil si arealer som kan dyrkes opp til å bli fulldyrka jord. I den nye versjonen kan en få info om hvor mye dette arealet utgjør, og hva det er nå - for eksempel om det er skog, myr eller innmarksbeite.

I kommuner hvor jordsmonnet er kartlagt, viser den nye versjonen jordas naturlige evne til å kvitte seg med overflødig vann. Tilsvarende kan en også få innsikt i jordas evne til å lagre vann i perioder med lite nedbør. Denne informasjonen kan være nyttig i tiden som kommer siden mye tyder på at vi kan forvente mer ekstremvær framover.

Siri Svendgård-Stokke_jordkartlegging 2020_D og R kartlegging i Halden.jpg
Informasjon om jordas evne til å kvitte seg med vann og lagre vann, er noe av det som registreres under jordsmonnkartleggingen. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO.

Husdyra er også med

For å vise hvilke jordbruksvekster som dyrkes på ulike areal, benyttes Landbruksdirektoratet sine tall for søknader om tilskudd. I den nye versjonen hentes nå også tall for husdyr.

– Vi har valgt å ta med melkekyr, kjøttfe, sau, geit, gris, verpehøner og slaktekyllinger. Vi mener informasjon om husdyrholdet gir økt kunnskap om jordbruket og arealbruken, avslutter Frydenlund.

 

Forte_Digital har levert utviklings- og designkompetanse i prosjektet.

 

Mer om Arealbarometeret
Arealbarometer_utskrift formatere.jpg
Brukere kan formatere sin egen utskrift gjennom å velge hvilke fagtema som skal være med på utskriften.
Arealbarometer_arealressurser tabell.jpg
Tabellen viser foredeling av arealressursene. Nytt nå er at produktiv skog og uproduktiv skog er samlet under arealtype skog. Dette er tall for hele landet.
Arealbarometer_husdyr grafer.jpg
I den nye versjonen av Arealbarometeret kan du hente ut info om fordelingen på ulike husdyr for hele landet, for fylker eller kommuner.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.