Bonitet

AR50_bonitet
Temakartet Bonitet gir informasjon om arealets produktivitet.
Klasseinndeling:
 
Fulldyrka og overflatedyrka jord: Fulldyrka jord kan benyttes til åkervekster eller til eng og kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord er for det meste rydda og jevna i overflata slik at maskinell høsting er mulig.

Innmarksbeite: Innmarksareal som kan brukes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet er dekt av grasarter og beitetålende urter.

Skog, høg og særs høg bonitet: Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventa produksjonsevne for bartrevirke større enn 0,5 m³ per dekar og år.

Skog, middels bonitet: Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventa produksjonsevne for bartrevirke mellom 0,3-0,5 m³ per dekar og år.

Skog, låg bonitet: Barskog og blandingsskog med forventa produksjonsevne for bartrevirke mellom 0,1-0,3 m³ per dekar og år. Lauvskog forekommer i liten grad.

Skog, uproduktiv: Barskog og blandingsskog med forventa produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,1 m³ per dekar og år. Lauvskog med forventa produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,3 m³ per dekar og år.

Skog, uspesifisert: Skog hvor produksjonsevnen ikke er klassifisert. Gjelder områder som er henta fra N50. (Dette er i hovedsak lauvskog med forventa produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,1 m³ per dekar og år.)

Snaumark, frisk vegetasjon: Sammenhengende vegetasjonsdekke med høg dekningsgrad av friskt, grønt plantemateriale som blåbærlyng, dvergbjørk, vier, gras, urter eller bregner.

Snaumark, middels frisk vegetasjon: Sammenhengende vegetasjonsdekke med låg til moderat produksjon av plantemateriale. Plantedekket er sammenhengende, men dekningsgraden av frisk, grønn bladmasse er sparsom. Ikke klassifisert snaumark inngår i klassen.

Snaumark, skrinn vegetasjon: Areal med lite grønn bladmasse og låg planteproduksjon. Plantedekket er ofte oppbrutt av fjellblotninger eller løsmateriale. Lavdekt mark inngår i klassen.

Myr med skog: Areal med torvlag og preg av myr i overflata der tresetting holder kravet til skog.

Åpen myr: Åpne areal med torvlag og preg av myr i overflata. Topografisk myr fra N50 inngår i klassen.

Bart fjell og blokkmark: Areal dominert av bart fjell, blokkmark, stein, grus og sand. Små parti med vegetasjon kan forekomme.

Bebygd og samferdsel: Areal som er utbygd eller i betydelig grad opparbeida, som boligfelt, tettsted, by, industri, veier, jernbane eller flyplass.

Snøisbre: Snø, is og bre fra topografisk kart N50.

Ferskvann: Innsjøer og elver.

Hav: Hav.

Ikke kartlagt skal ikke forekomme.
Bruksområder:
Sentrale bruksområder er som grunnlagskart i oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning og som referanseramme/underlag ved produksjon av forskjellige temakart.
KONTAKTPERSON