Verdiklasser for jordbruksareal og dyrkbar jord

Verdiklassekartene er laget som utgangspunkt for verdisetting av jordbruksareal og dyrkbar jord i forbindelse med konsekvensanalyser etter «Håndbok for konsekvensanalyser» fra Statens vegvesen.

Verdisetting av jordbruksareal og dyrkbar jord ved konsekvensanalyser

Bare 3 prosent av Norges landareal er dyrka mark, og bare 1 posent er egnet for matkorndyrking. Regjeringen har vedtatt som nasjonalt jordvernmål å begrense nedbyggingen av jordbruksareal til under 4 000 dekar pr år innen 2020. Nedbygging av jordbruksareal vil likevel noen ganger ikke kunne unngås. Da vil kunnskap om kvaliteter ved ressursgrunnlaget være nyttig for å best mulig skille mellom alternativer. Dette er formålet med verdiklassekartene.

Jordbruksareal og dyrkbar jord er satt inn i den standardiserte verdiskalen som er brukt i «Håndbok for konsekvensanalyser» fra Statens vegvesen. Dette er en femdelt, ordinal skala bestående av klassene «Svært stor verdi», «Stor verdi», «Middels verdi», «Noe verdi» og «Uten betydning».

Som utgangspunkt for inndeling i verdiklasser er det lagt vekt på å oppnå en fordeling som er i best mulig samsvar med beskrivelsen av faglige kvaliteter for de ulike klassene, slik det fremkommer i «Håndbok for konsekvensanalyser» fra Statens vegvesen:

verdiklasser.png
Figur 1: Veiledning for verdikriteriene i fagkapitlene fra "Håndbok for konsekvensanalyser"

 
Klassen «Svært stor verdi» benyttes for areal med unike kvaliteter. Den beste fulldyrka jorda blir lagt i denne klassen. Klassen «Stor verdi» benyttes for areal med særlig gode kvaliteter. Det meste av den fulldyrka jorda vil ligge i denne klassen. Jordbruksareal i denne klassen vil med god agronomisk praksis kunne gi like gode avlinger som jordbruksareal i klassen «Svært stor verdi». Jordbruksarealer med begrensninger vil i hovedsak ligge i klassen «Middels verdi», og det meste av dyrkbar jord i klassen «Noe verdi».

Arealer som verken er jordbruksareal eller dyrkbar jord regnes å ha ubetydelig verdi for fagområde jordbruk, og plasseres i klassen «Uten betydning». 

 

For ytterligere dokumentasjon vises til «Verdisetting og påvirkning av jordbruksareal ved konsekvensanalyser», NIBIO-rapport 108/2017, og til «Håndbok for konsekvensanalyser» fra Statens vegvesen.