Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Framtidas reindrift

Samling av rein for kalvemerking. Foto: Håkon Sund
INAKTIV SIST OPPDATERT: 16.03.2020
Slutt: des 2019
Start: jan 2018

Norsk tamreindrift har mange muligheter, men står også overfor mange framtidige utfordringer, særlig knyttet til arealinngrep, klimaendringer, økende rovviltpress og tap av rein generelt. Vi ønsket å etablere et nettverk med kompetansesterke personer fra næring, forvaltning, friluftsliv og FoU for å rigge et konsortium som var i stand til å løse noen av de utfordringene framtidas reindrift står overfor. 

Status Pågående
Start- og sluttdato 03.01.2018 - 31.12.2019
Prosjektleder Inger Hansen
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Samarbeidspartnere NIBIO, Reinbeitedistrikt 7 - Tana, Norges arktiske universitet, Nord universitet, Nordlandsforskning, NORCE, Umeå universitet, Trøndelag FoU, Fylkesmannen i Trøndelag, Veterinærinstituttet i Tromsø, NJFFi
Totalt budsjett 920 000
Finansieringskilde Norges forskningsråd

Nettverket bestod av 12 samarbeidspartnere og totalt 22 personer. Målet var å skrive minst én forskningsrådssøknad og flere nasjonale/regional søknader. 

Prosjektet ble inndelt i fem arbeidsgrupper med fokus på hver sine fagområder; 1. Beiteressurser, 2. Arealinngrep, 3. Klimatilpasninger, 4. Tap av rein og 5. Verdikjede, innovasjon, økonomi. Det har vært avholdt fire felles videomøter for hele konsortiet og arbeidsgruppene har hatt egne videomøter utover dette. Det er gjennomført to fysiske nettverkssamlinger, ett i Trømsø den 30.10.2018 og ett i Stjørdal den 03.12.2019 (sluttsamling). På begge møter har Norges
Reindriftssamers Landsforbund (NRL) bidratt med faglige innlegg og på sluttsamlinga bidro også NINA med kunnskapsutveksling.

En kort kunnskapsstatus innen hvert av de fem fagområdene er skrevet og en større NIBIO-rapport på temaet tap av tamrein er publisert. Deler av nettverket har vært involvert i tre søknader til NFR og flere regionale søknader. Prosjektet har vært presentert på flere konferanser, bl.a. Reindriftskonferansen på Værnes i mai 2019 og nasjonal konferanse om rovvilt, beitenæring og samfunn på Hamar i januar 2020.

Konsortiet ønsker å leve videre etter dette prosjektets slutt. Beste måte å gjøre dette på er å søke nye prosjekter i fellesskap, hvilket er vår intensjon.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, klimarelatert tap, påkjørsler og grunnet kumulative effekter. Videre setter den fokus på forebyggende tiltak og hvilke felt man trenger ytterligere kunnskapsbygging på. Gjennomgående mangler kunnskap om sammenhengene mellom de ulike årsaksfaktorene samt bedre dokumentasjon av det tidlige kalvetapet.