Hopp til hovedinnholdet

Skal gjøre europeisk melk mer bærekraftig

22-13-Skal gjøre melk mer bærekraftig_Yngve Rekdal

Foto: Yngve Rekdal

Det anslås at klimagassutslipp fra storféproduksjon står for rundt 14,5 prosent av de globale klimagassutslippene. I et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal europeisk melkeproduksjon gjøres mer bærekraftig.

Norske melkebruk driver allerede svært bærekraftig, særlig når husdyrgjødsel og fôrressurser fra inn- og utmark utnyttes optimalt. Likevel er det et ønske fra næring og forvaltning om å redusere klimagassutslippene. Ved å bruke mindre kraftfôr og mineralgjødsel vil man ikke bare spare økonomi, men også CO₂-ekvivalenter.

I prosjektet DairyMix samler forskerne inn store mengder med data fra melkeprodusenter over hele Europa. Dette er data fra sensorer som måler klimagasser i fjøs, samt informasjon om forskjellige typer fôr, gjødsel og en rekke andre faktorer. All data mates inn i en database som viser hvordan spesifikke tiltak virker på besetninger av forskjellige størrelser i ulike regioner.

Europeisk melkeproduksjon favner svært varierte klima- og vekstforhold, samt mange ulike produksjonsformer og tradisjoner. I Norge har forskerne valgt ut fire representative fokusbruk. Herfra samles produksjonsdata, data om jord og planter, om økonomi og data av mer samfunnsfaglig karakter. Deretter gjøres beregninger og modellering. Etter en grundig livssyklusanalyse kan det såkalte beslutningsstøtteverktøyet endelig se dagens lys.

Dette beslutningsstøtteverktøyet skal gjøre det mulig for produsentene å ta bærekraftige valg for drifta si. Hvis et slikt verktøy skal fungere i praksis må det være godt forankret i næringens praktiske hverdag.

For eksempel vil vi kunne se hvordan endret fôrtilsetning til kua vil kunne gi en mer bærekraftig produksjon. Forskjellene i europeisk melkeproduksjon er for store til at det er mulig å lage en universell oppskrift for alle. Men jo større datasett, jo flere driftsformer vil databasen omfatte.

Formål

DairyMix har som mål å utvikle en stor database som skal bli et beslutningsstøtteverktøy for bærekraftig melkeproduksjon i Europa, og da med særlig vekt på klimagassutslipp.

Samarbeid: Totalt 10 land er med i prosjektet: Tyskland (ATB), Irland (TEAGASC + UCD), Italia (UMIL), Polen (UZ), Frankrike (INRAE), Norge (NIBIO + RURALIS), Belgia (ILVO) og Argentina (INTA).

Finansiering: Prosjektet finansieres i en felles utlysning gjennom ERA-NETs SusAn, FACCE ERA-GAS og ICT-AGRI-FOOD and SusCrop. De norske midlene administreres gjennom Norges forskningsråd.