Hopp til hovedinnholdet

Ekstremvær ga rekordhøy vannføring i overvåket nedbørfelt

IMG_8732_cropped1

Ved utløpet til Skuterud-bekken i Akershus ble det målt rekordhøy vannføring natt til søndag. Foto: Kathrine Torday Gulden

Natt til søndag ble det registrert rekordhøy vannføring på ett av Akershusfeltene til det nasjonale jord- og vannovervåkingsprogrammet JOVA. – Ekstreme nedbørepisoder øker risikoen for erosjon og tap av næringsstoffer til vann og vassdrag. Målrettede miljøtiltak som bidrar til å bremse vannet vil nok bli stadig viktigere fremover, sier NIBIO-rådgiver Hanne Ugstad.

Den siste tiden har store deler av Norge vært rammet av intensive regnepisoder. Kun to uker etter at ekstremværet Hans gjorde sin inntreden på sørøstlandet, skyllet nok et uvær innover Oslo og omegn og utgjorde stor skade på eiendommer, landbruksareal og infrastruktur.

Det nasjonale jord- og vannovervåkingsprogrammet JOVA, har overvåkingsstasjoner på elleve nedbørfelt fra sør til nord i Norge. Søndag den 27. august ble det registrert rekordhøy vannføring på stasjonen i Skuterud i Akershus/Viken, et nedbørfelt som har blitt overvåket i drøye 30 år.

– Ved utløpet av jordbruksbekken på Skuterud-feltet, ble vannstanden målt til rundt 120 cm. Det vil si 80 cm høyere enn nivået det ligger på nå, ett døgn senere, forteller forskningstekniker i NIBIO, Kristian Sandem.

IMG_8777.JPEG
Forskningstekniker Kristian Sandem i JOVAs målestasjon som er plassert like før utløpet av Skuterudbekken i Østensjøvannet. Her er det automatisk registrering av vannføring og uttak av vannprøver. Etter at en viss mengde vann har passert gjennom stasjonen tas det ut en 50 ml vannprøve som samles i en dunk i et kjøleskap, slik at man får blandingsprøver som er representative for vannføringen i de ulike uttaksperiodene. Foto: Kathrine Torday Gulden

Vannstanden i bekken var fortsatt unormal høy mandag 28. august. Og jo mer det regner i dagene fremover, jo lengre tid vil det ta før den igjen ligger på vanlig nivå. Det skyldes at jorda i nedbørfeltet er fullstendig mettet av vann på grunn av all nedbøren den siste tiden.

– Den vannmettede jorda klarer ikke ta til seg nye vannmengder som kommer. Dermed renner vannet av jordet og ned i bekken i stedet for å bli tatt opp av jorda og kornet som vokser der, forklarer Sandem.

 

Miljøtiltak bidrar til naturlig bremsing og rensing av vann

Mellom jordbruksarealene og den overvåkede bekken i Skuterudfeltet, er det vegetasjonssoner med gras og trær på begge sider av bekken. Det er også anlagt en såkalt fangdam. Hensikten med den er å fange opp og holde igjen jordpartikler og næringsstoffer som kan renne inn i bekken fra jordbruksarealet.  

IMG_8806.JPEG
Mellom jordbruksarealene og den overvåkede bekken i Skuterudfeltet, er det vegetasjonssoner med gras og trær på begge sider av bekken. Det er også anlagt en fangdam hvis hensikt er å fange opp og holde igjen jordpartikler og næringsstoffer som kan renne inn i bekken fra jordbruksarealet. Foto: Kathrine Torday Gulden

– Tiltak som disse er spesielt viktige på erosjonsutsatte jordarealer, og vil nok bli enda viktigere i tiden som kommer. Vi forventer flere og heftigere nedbørepisoder, og både kantsoner og fangdammer bidrar til å bremse vannføringen i nedbørfeltet, sier Hanne Ugstad, som tar over ansvaret for JOVA-programmet ved nyttår.

Når det regner såpass mye at jorda ikke klarer å ta til seg vannet underveis, finner vannet nye veier å gå. Kantsoner med trær og planter stabiliserer jorda og bidrar til at regnvann går saktere gjennom landskapet. Mer saktegående vannføring gir mindre partikkeltap til vann og vassdrag, også ved intense nedbørepisoder.

– Tiltakene reduserer de negative følgene ekstremvær kan ha, både med tanke på erosjon på jordbruksarealet og mulig forurensning av vannmiljø, sier Ugstad.

– Hadde det ikke vært soner med vegetasjon mellom jordbruksarealene og bekken her på Skuterud, kunne vi stått overfor en situasjon der regnet forårsaket at jorda skled ut og i verste fall tettet igjen bekken. Uten miljøtiltak øker risikoen for jordras og flom - det har jeg sett flere eksempler på, legger kollega Sandem til.

 

Målrettede tiltak reduserer negative konsekvenser av ekstremvær

Fremtidsscenarioer viser at klimaet vårt er i hurtig endring og at det vil bli enda mer nedbør i tiden som kommer. Mer nedbør betyr mer avrenning fra jordarealer og medfølgende jordpartikkel- og næringsstofftap til vann og vassdrag.

– Det er nok ikke mulig å fullstendig forhindre jord- og næringstap under de mest intense nedbørsepisodene. Vi kan likevel redusere de verste konsekvensene av ekstremværet ved å innføre tiltak som bremser vannet på en måte som er tilpasset det stedet de blir iverksatt, sier Ugstad.

– I tillegg til fangdammer og buffersoner, vet vi at det fungerer godt mot både erosjon og næringsstofftap å la kornåkeren overvintre i stubb. Å holde fangvekster som tar til seg næringa etter at hovedkulturen er høstet, er et annet tiltak som har vist seg å ha god effekt.

 

PROGRAM FOR JORD- OG VANNOVERVÅKING (JOVA)

JOVA-programmet (Program for jord- og vannovervåking i landbruket) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992. Formålet med programmet er å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. Totalt 11 nedbørfelt inngår i JOVA-programmet, alle med kontinuerlig registrering av vannføring og prøvetaking for analyser av næringsstoffer og partikler.

De overvåkede nedbørfeltene representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Skuterud og Mørdre i Akershus utgjør to av nedbørfeltene som overvåkes og representerer Østlandets kornarealer.

I JOVA-databasen finnes det lange tidsserier med resultater fra overvåkingen, både for de nedbørfeltene som overvåkes nå og for andre felt som har vært omfattet av overvåkingen tidligere.

Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket
IMG_8790.JPEG
NIBIO-rådgiver Hanne Ugstad tar over ansvaret for JOVA ved nyttår. Her avbildet ved Skuterudbekken sammen med forskningstekniker Kristian Sandem. Foto: Kathrine Torday Gulden

 

IMG_8845.JPEG
Ett døgn etter det kraftige regnskuret er vannstanden i Skuterudbekken fortsatt unormalt høy. Fortsetter det å regne vil det ta tid før det er tilbake til normalt nivå. Det skyldes at jorda i nedbørfeltet er fullstendig mettet av vann på grunn av all nedbøren den siste tiden. Foto: Kathrine Torday Gulden

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.