Hopp til hovedinnholdet

Mer regn gir større tap av næringsstoffer fra jordbruket

GHS-120823-01.jpg

Foto: Geir Harald Strand.

Det blir brukt mye penger på tiltak mot avrenning av næringsstoffer fra landbruket. Til tross for dette viser overvåkingsdata at stadig mer nedbør har ført til økende tap av næringsstoffer i enkelte områder.

For å dyrke korn og grønnsaker til mat, er vi avhengige av at næringsstoffer tilføres jorden slik at plantene vokser bedre og vi kan høste større avlinger. Næringsstoffer som tilføres i overskudd og som plantene ikke tar opp blir vasket vekk med smeltende snø og regn, noe som kan forårsake miljøproblemer i nærliggende vann og vassdrag.

For å dokumentere landbrukets virkning på vannkvalitet, og samtidig undersøke effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring, ble JOVA-programmet opprettet i 1992. Siden da har en rekke nedbørfelt som representerer de viktigste jordbruksområdene i Norge blitt overvåket. Både korn-, grønnsaks- og grasproduksjon er representert.

I en ny rapport presenteres resultater fra JOVA-programmet for perioden fra 1992 til og med våren 2016. Disse viser en oppadgående trend i næringsstofftap fra flere av nedbørfeltene. En forklaring på dette kan være en økning nedbørsmengde i de aktuelle områdene.

 

Økt avrenning, økt næringsstofftap

Marianne Bechmann, seniorforsker ved NIBIO, sier at det er særlig i nedbørfeltene på Øst- og Sørlandet at det har vært en økende trend i tap av fosfor og nitrogen. Hun forteller at denne økningen kan delvis forklares med at avrenningen fra disse områdene også har økt.

–  I et felt på Romerike og et annet på Sørlandet har vi observert en stigende trend i nitrogentap gjennom overvåkingsperioden, og vi ser at jo mer vann som renner av, jo høyere blir også nitrogentapene, sier hun.

Det samme gjelder for fosfor. Økt avrenning fra jordet, gir økt tap av næringsstoffet, også fra nedbørfeltene der det er satt inn tiltak for å hindre tap.

– Målestasjonen ved utløpet til fangdammen i ett av feltene vi overvåker viser en oppadgående trend i fosfortap, det til tross for at det ikke har vært en oppadgående trend i jordtapet der, sier Bechmann.

– Det viser at fangdammen har forhindret en økning i jordtapet, men at den ikke har hatt betydning for fosfortapet i like stor grad, noe som jo er beklagelig, legger hun til.

 

Målretting og tilpassing av tiltak må til

Framtidsscenarioer viser at klimaet vårt er i hurtig endring og at det vil bli mer nedbør i tiden som kommer. Mer nedbør betyr mer avrenning fra jordbruket med medfølgende næringsstofftap til vann og vassdrag. I hvert fall med mindre det settes inn tiltak, og det snarest.

–  Vi må sette inn enda flere tiltak enn det vi har nå, og også målrette tiltakene i større grad enn det vi gjør i dag, sier Marianne Bechmann.

Ifølge henne må tiltakene i områdene med mest avrenning dessuten tilrettelegges bedre med tanke på fremtidige klimaendringer.

–  Tiltakene må være tilpasset etter sesong, forteller hun og legger til at det kan bli behov for flere grasdekte vannveier for å redusere jord- og fosfortap – særlig dersom avrenningen øker om høsten.

– Hvis det nå blir slik at det ofte kommer mye nedbør like etter man har gjødslet på våren – kanskje man da heller bør gjødsle to ganger i stedet for å ta alt på en gang? spør hun og påpeker at dette er noe som gjøres med høsthvete, men som foreløpig ikke er vanlig praksis hva gjelder vårkorn.

Dette er noe Marianne Bechmann og kollegene nå skal kartlegge nærmere.

– For å unngå næringsstofftap fremover, som både er sløsing med begrensede ressurser og kan utgjøre en fare for miljøet, må tiltakene mot avrenning målrettes bedre og tilpasses etter klimaet og øvrige forhold, sier hun.

JOVA-programmet

JOVA-programmet (Program for jord- og vannovervåking i landbruket) ved NIBIO er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. Totalt 11 nedbørfelt inngår nå i JOVA-programmet, alle med kontinuerlig registrering av vannføring og prøvetaking for analyser av næringsstoffer og partikler. Plantevernmidler overvåkes gjennom vekstsesongen i seks av nedbørfeltene. De overvåkede nedbørfeltene representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis.

I JOVA-databasen finnes det lange tidsserier med resultater fra overvåkingen, både for de nedbørfeltene som overvåkes nå og for andre felt som har vært omfattet av overvåkingen tidligere.

Lenke til nettside: www.jova.no

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne rapporten presenteres resultater fra alle deler av programmet for perioden fra 1992 til og med april 2016. Overvåkingen foregår i nedbørfelt som representerer et utvalg av de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Fire av feltene er dominert av kornproduksjon (Skuterud, Mørdre, Kolstad og Hotran), to felt er dominert av grønnsaker og potet med noe korn (Heia og Vasshaglona) og fire felt er dominert av grasproduksjon (Skas-Heigre, Time, Naurstad og Volbu). Feltene er lokalisert til Nordland (Naurstad), Trøndelag (Hotran), Valdres (Volbu), Hedmark (Kolstad), Akershus (Skuterud og Mørdre), Østfold (Heia), Aust-Agder (Vasshaglona) og Jæren (Skas-Heigre og Time). Avrenningen fra feltene måles kontinuerlig, og det tas ut vannføringsproporsjonale vannprøver for analyse av næringsstoffer fra alle feltene gjennom hele året og for analyser av plantevernmidler fra fem av feltene i løpet av vekstsesongen. Data om jordbruksdriften innhentes fra bøndene i åtte av feltene, og fra Statistisk Sentralbyrå i to felt........