Publications

NIBIOs employees contribute to several hundred scientific articles and research reports every year. You can browse or search in our collection which contains references and links to these publications as well as other research and dissemination activities. The collection is continously updated with new and historical material.

2021

Abstract

To hundre mjølkebruk i Midt-Norge blei delt i tre nesten like store grupper; 'Låg' (68 gardar), 'Medium' (67 gardar) og 'Høg' (68 garder), etter årleg tildeling av kraftfôr til mjølkekyrne for å teste effekten av kraftfôrnivå på indikatorar for miljøpåverknad og økonomisk lønsemd. Gjennomsnittleg årleg kraftfôrnivå per ku var 15,4, 18,8 og 21,7 GJ nettoenergi laktasjon (NEL) og årleg avdrått i energikorrigert mjølk (EKM) per ku var 7868, 8421 og 8906 kg i høvesvis 'Låg', ‘Medium’og ‘Høg’. Standard livsløpsanalyse og dekningsbidrag blei brukt til å bestemme indikatorar for miljøpåverknad og økonomiske resultat av mjølk- og kjøttproduksjon. Den funksjonelle eininga var mengde 2,78 MJ spiseleg energi, tilsvarande 1,0 kg EKM eller 0,42 kg kjøtt eller en kombinasjon av mjølk og kjøtt som utgjer 2,78 MJ, altså EKM ekvivalent i mjølk og kjøtt levert EKM-eq. Det globale oppvarmingspotensialet, energiintensiteten og nitrogenintensiteten var i gjennomsnitt 1,46 kg CO2- eq./kg EKM-eq., 5,61 MJ energibruk/kg EKM-eq., og 6,83 N input/N-produkt, og var ikkje forskjellig mellom gruppene. Gardar med ‘Låg’ kraftfôrtildeling brukte mindre areal av total arealbruk til dyrking av innkjøpt fôr utanfor garden enn de i ‘Høg’ (0,39 vs. 0,46 daa/daa), men det totale arealet som blei brukt per kg EKM-eq. var større ('Låg' 3,24 vs. 'Høg' 2,84 m2/kg EKM-eq.). Dekningsbidraget per kg EKM-eq. levert var i gjennomsnitt høgare på 'Låg' gardar (6,57 NOK/kg EKM-eq.) enn 'Medium' (6,04 NOK/ kg EKM-eq.) og 'Høg' (5,73 NOK/kg ECM-eq.). Vår analyse viser at høgare kraftfôrnivå ikkje alltid gir mindre global oppvarmingspotensiale og mengd fossil energi per kg mjølk og kjøtt produsert samanlikna med lågare kraftfôrnivå.

To document

Abstract

For nokre av driftsystema vi granska i SusCatt-prosjektet undersøkte vi nærmare korleis ein overgang til meir grovfôrbasert fôring kan ha å seie for lønnsemda. Fem SusCatt-system blei vurdert, inkludert arbeidet i Sverige der en samanlikna effekt av rase og fôrstyrke på storfekjøttproduksjon av både oksar og kastratar frå mjølkekyr, og i Storbritannia med rein grovfôrbasert storfekjøttproduksjon frå ammekyr. I mjølkeproduksjonen, blei effekt av kraftfôrnivå på lønnsemd studert ved bruk av husdyrkontrolldata i Noreg og for italienske gardar effekten av å redusere mengde maissurfôr i rasjonen...

To document

Abstract

The large surface area of bunker silos imposes challenges with heating caused by plant respiration during initial ensiling. This study aimed to explore if application of a formic- and propionic acid-based additive would improve grass silage quality, reduce losses, and increase aerobic stability in bunker silos. At each of three harvests, every second tractor load was filled with either untreated or acid treated precision chopped crop, and ensiled in each of two identical bunker silos, 6 m × 27 m with three 3.5 m high walls, without roof. Each load in both bunker silos was compacted by two packing machines. Initially, an 8.3 t farm tractor worked for 10 min. followed by a 14.5 t wheel loader for 10 min. Silos were filled to approximately half of their capacity. Due to showers during all three harvests, crop dry matter (DM) concentrations were only 195, 186 and 213 g/kg, respectively. During unloading for feeding, silage DM density and DM concentrations were respectively 7% and 5% higher (P <  0.01) in acid treated (A) than in control (C) silage. This was presumably due to early cell rupture caused by the applied acid, and thereby higher effluent release from A than C silage. Additive treatment did not influence the amount of wasted silage. Invisible losses, that included crop respiration, effluent runoff, anaerobic fermentation, aerobic deterioration from the silo face, and gaseous losses were numerically higher in A than C silos on fresh weight basis, but slightly lower on DM basis. The proportion of harvested crop DM that was offered to animals was 837 and 829 g/kg for A and C silage, respectively (NS). Additive treatment reduced the proportion of non-protein N in total N, restricted silage fermentation to lactic and acetic acid, reduced NH3-N-values, and increased ethanol fermentation (P <  0.01). Silage DM intake index was higher for A than C silage (P <  0.001). Aerobic stability was not significantly influenced by additive treatment. The concentration of spores of Clostridium tyrobutyricum in spot silage samples from bunker silo faces was low or moderate, and did not differ according to additive treatment. Silo shoulder and side samples contained, however, significantly higher spore concentrations than mid and top samples.