Sammendrag

Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet var å utvikle et alternativt tallemateriale basert på lokalprodusert, grov flis til sau som har tilfredsstillende kvalitet og som kan dokumentere god dyrevelferd. Forsøkene viste at flisstørrelse og innblanding av torv i flistallen ikke hadde signifikant effekt på liggeatferd, men søyer oppstallet på flistalle var signifikant mer møkkete enn søyer på halmtalle. Det ble ikke oppnådd særlig varmgang i tallen, og tallen ble derfor forholdsvis kald og våt. Flere av problemene som oppstod hadde med forsøksbetingelsene å gjøre. Med høyere tørrstoffinnhold i råflis og fôr, separat eteareal og god drenering, mener vi at vi kunne oppnådd en tørrere talle og mer varmgang. Dyrevelferden hos sau på flisbasert talle ble vurdert som tilfredsstillende, mens dyrevelferden hos sau på halmtalle var god. Anbefalinger for etablering og drifting av flistalle til sau er gitt. Summary:

Sammendrag

Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet var å utvikle et alternativt tallemateriale basert på lokalprodusert, grov flis til storfé å utvikle et alternativt tallemateriale basert på lokalprodusert grov flis til storfé og sau som har tilfredsstillende kvalitet og som kan dokumentere god dyrevelferd. Forsøkene viste at det er utfordrende og arbeidskrevende å få til en velfungerende flisbasert talle til storfé. Flisstørrelse og innblanding av torv i flistallen hadde ikke signifikant effekt på verken liggeatferd eller reinhetsgrad hos kjøttfé. Det ble imidlertid ikke oppnådd varmgang i tallen, og tallen ble derfor forholdsvis kald og våt. På tråkkbelastede arealer, som ved fôrhekken, ble tallekvaliteten etter hvert så dårlig at den gikk på bekostning av god dyrevelferd. Flere av problemene som oppstod hadde med forsøksbetingelsene å gjøre. Med høyere tørrstoffinnhold i råflis og fôr, separat eteareal og god drenering, mener vi at vi kunne oppnådd en tørrere talle, mer optimale miljøforhold for mikrobene og bedre dyrevelferd. Feltforsøket i melkekubesetninger viste at det generelt er mulig å oppnå god produksjon og dyrevelferd også hos melkekyr på flisbasert talle. Dette forutsetter imidlertid at det investeres mye tid og flis til drifting av tallen. Økonomiske beregninger viser at treflis er billigere en halm, men at produksjon av flis og driften av tallen innebærer et betydelig merarbeid for bonden. Anbefalinger for etablering og drifting av flistalle til storfé er gitt.

Sammendrag

To flisstørrelser (2,5 og 5 cm) med og uten innblanding av torv (20 % av flisvolum, fig. 2, 3) ble prøvd som tallemateriale for sau og kjøttfé vinteren 2008/2009. resulterte halmtallen i reinere søyer og mer hvile fordi halmen hadde bedre oppsugingsevne enn den grove flisa. Flisstørrelse og innblanding av torv hadde liten betydning for reinhetsgrad og liggeatferd hos kjøttfé og sau.  

Sammendrag

The main goal of this study was to develop an alternative bedding material for cattle and sheep based on locally produced woodchips from birch trees and Sphagnum peat in Northern Norway. Four litter mixtures; 2.5 and 5.0 cm woodchips, with and without 20 % peat of total volume were studied in A) Four pens sized 20.4 m2 with two cattle each, ie one pen per treatment; B) Eight pens sized 21.2 m2 with seven ewes each, ie two pens per treatment, and two similar sheep pens with deep straw (barley) as controls. The number of lying animals was counted in 10 minutes’ intervals from 6 pm to 6 am for two consecutive days and the mean number of animals lying simultaneously per pen and hour, was calculated. The cleanliness of the animals was assessed within three separate body sections (legs, side, rear) using a scale from 0-2 points for each body part (0 p=clean, 6 p=dirty). The proportion of animals lying simultaneously per pen and hour and individual cleanliness scores were analysed by GLM. No differences in lying behaviour and cleanliness between the four woodchips mixtures were found, neither for sheep nor cattle. However, straw bedding resulted in the least dirty ewes (P

Sammendrag

I dette prosjektet er lokalprodusert flis testet som strø, talle og plastringsmateriale for uteareal. Seks gårdbrukere har vært verter for testene. Resultatene viser at lokalprodusert flis kan fungere godt som stø og som plastringsmateriale i luftegårder. Erfaringene er mer varierte når det gjelder flis som tallemateriale. Metodene kan imidlertid forbedres og videreutvikles.

Sammendrag

Flisprosjekten som er gjennomført i Troms, har gjort det mulig å forbedre driftsmåter i husdyrholdet ved hjelp av lokale ressurser.

Sammendrag

Advantages:•Better animal welfare •Better utilization of local wood resources, preserve open landscape •Easy to combine with bio energy production •Flexible buildings, economy? •Local added value Challenges:•Optimise composting process •Manurial value •Competence •Effective production of woodchips

Til dokument

Sammendrag

Konferansen Arktisk Landbruk 2009 ble arrangert 16. – 17. april i Tromsø, som den femte i rekken av konferanser for landbruket i nord og Barentsregionen. Nytt av året er samarbeidet med Nordnorsk landbruksrådgiving, Troms Landbruksfaglige senter, Fylkesmannen i Troms og Nordnorsk Landbruksråd, samt et program med større fokus enn tidligere på aktive næringsutøvere. Denne utgaven av Bioforsk Fokus inneholder et sammendrag av 17 av konferansens foredrag. Innhold i denne publikasjonen følger oppsett av seksjonene i konferanseprogrammet, som var: Mulighetens marked, Næring i utvikling, Jord og planter, Fôr og fôring, Sau, Geit og Grønnsaker. For foredrag i seksjonen Gjødsling henviser vi til ovennevnte link på våre nettsider. Landbruk i Nordområdene står ovenfor utfordringer både med sikte på klima- og samfunnsutvikling. Det å få samlet så mange aktører fra Nord-Norge, Norge, og våre naboland Finland og Russland, bidrar til erfaringsutveksling, formidling av kompetanse og nettverksbygging på tvers av sektorer og landegrenser og legger dermed grunnlag for felles problemløsing av utfordringer vi alle står ovenfor.

Sammendrag

Egen produksjon av flis av lokalt virke til strø er et aktuelt alternativ til innkjøpt strø. Positive erfaringer etter utprøving i Troms.

Til dokument

Sammendrag

Økt pris og mindre tilgang på flis har ført til økende interesse for å bruke torv som strø til husdyr. Torv er et godt strømateriale i følge litteratur og i følge mange husdyrholdere som har gjort egne erfaringer. En viktig fordel med torv er at etterbruken blir enklere. Dette fordi torvblandet gjødsel egner seg mye bedre som plantenæring enn flisblandet gjødsel. For deg som ønsker å prøve torvstrø, er det viktig å ta hensyn til at torv har andre egenskaper enn flis, og at dette har konsekvenser for hvordan strøet skal brukes. Riktig brukt skal torv gi et mykt og tørt underlag som dyra trives på.

Sammendrag

Grov flis er testet både som strø, tallemateriale og som plastringsmateriale på uteareal. Erfaringene så langt, er at lokalprodusert flis kan fungere godt på alle tre bruksområder. Mest oppløftende er erfaringene med bruk av stor flis på uteareal for husdyr. Det er fortsatt behov for utprøving før det kan gis klare råd. Uavklarte spørsmål er blant annet økonomi og hvordan man skal unngå tap av næring fra gjødsla.

Sammendrag

Det kan åpne seg mange muligheter i geitholdet. Positive utsikter sammenlignet med andre husdyrproduksjoner.

Sammendrag

Gjennom systematisk arbeid kan vi utnytte et betalingsvillig marked for kjekjøtt.

Sammendrag

Det er stor interesse for lokalprodusert flis som underlag til husdyr. Bioforsk Nord har hatt prosjektledelse for flere prosjekt for å utvikle flis både til strø, tallemateriale og til forsterking av uteareal. Erfaringene er lovende, og det er ei utfordring at erfaringene spres til aktive ig interesserte bønder. I tillegg til dette er det i desember 2007 innvilget støtte til et forskningsprosjekt på flis og torv til husdyr.

Sammendrag

Flis gjør det mulig å ta i bruk alternative driftsmåter i saueholdet