Til dokument

Sammendrag

The International Tundra Experiment (ITEX) was established to understand how environmental change impacts Arctic and alpine ecosystems. The success of the ITEX-network has allowed for several important across-site syntheses, and for some ITEX-sites enough data have now been collected to perform within-site syntheses on the effects of environmental change across ecological scales. In this study, we analyze climate data and synthesize three decades of research on the ecological effects of environmental change at the ITEX-site at Finse, southern Norway. We found a modest warming rate of +0.36 °C per decade and minor effects on growing season length. Maximum winter snow depth was highest in winters with a positive North Atlantic Oscillation. Our synthesis included 80 ecological studies from Finse, biased towards primary producers with few studies on ecological processes. Species distributions depended on microtopography and microclimate. Experimental warming had contrasting effects on abundance and traits of individual species and only modest effects at the community-level above and below ground. In contrast, nutrient addition experiments caused strong responses in primary producer and arthropod communities. This within-site synthesis enabled us to conclude how different environmental changes (experimental and ambient warming, nutrient addition, and environmental gradients) impact across ecological scales, which is challenging to achieve with across-site approaches.

Til dokument

Sammendrag

Norge har en målsetning om at utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres. De fleste truede arter og naturtyper er avhengige av tiltak for å sikre og opprettholde populasjoner og forekomster med god tilstand. For å kunne innrette tiltak på en kostnadseffektiv måte og vurdere utviklingen for truede arter og naturtyper trengs overvåking. Denne rapporten presenterer opplegg for overvåking av effekter av forvaltningstiltak for elleve prioriterte arter og sju utvalgte naturtyper. For å utarbeide overvåkingsopplegg ble det utarbeidet en mal for å sammenstille bakgrunnsin-formasjon. Malen tok utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket for effektovervåking fra Evju mfl. (2020). Å lage et opplegg for effektovervåking innebærer å 1) avgrense definisjonsområdet og overvåkingslokalitetene, 2) spesifisere hvordan overvåkingslokalitetene skal velges, 3) velge overvåkingsindikatorer for de effektene som forventes, 4) bestemme utvalg av lokaliteter etter valgt metodikk, inkludert tiltaks- og kontrollområder, og 5) definere metodikk for datainnsamling, inkludert observasjonsperiode, antall gjentak og metodikk for registrering av valgte indikatorer. To parallelle opplegg er gitt for hver art/naturtype: et optimalopplegg (det best tenkelige, med hensyn på punktene 1-5 over) og et minimumsopplegg, som tar sikte på å fange opp de viktigste effektene av de viktigste tiltakene. Overvåkingsoppleggene er kostnadsberegnet. Disse omfattende bakgrunnsdokumentene er grunnlag for to-siders faktaark presentert i NINA-rapport 1975 (Evju mfl. 2021a), hvor mer informasjon om bakgrunn for prosjektet og metoder, så vel som oppsummering av resultater og anbefalinger for videre arbeid, er gitt. Disse rapportene må leses i sammenheng.