Til dokument

Sammendrag

Bekjemping av etablerte planteskadegjørere er tidkrevende og kostbart. Forebyggende og systematisk arbeid for å begrense spredningen av farlige skadegjørere kan spare næringa for store summer. Denne veilederen gir oversikt over tiltak som er sentrale for å hindre slik spredning, både inn på eiendommen og mellom ulike skifter. Blant de viktigste tiltakene er godt vekstskifte, god vekst gjennom god agronomi og friskt/rent plantemateriale, og å unngå flytting av infisert jord. En viktig forutsetning for å hindre spredning er å kjenne status for ulike skadegjørere i jorda.

Sammendrag

Important factors for development of quality defects are the physical, physiological and chemical state of the tubers, which is also described as the maturity status of the crop. The use of maturity indicators as predictors of quality in potato tubers during and after storage was explored in cvs. Asterix and Saturna with three different maturity levels during three years (2010, 2012 and 2013). The maturity indicators measured 1–3 weeks before harvest and at harvest included haulm senescence (haulm maturity), skin set (physical maturity), dry matter content (physiological maturity) and contents of sucrose, glucose and fructose (chemical maturity). Potato quality parameters were measured three times during storage (December, February and April) and included dry matter content, sucrose, glucose and fructose contents, weight loss and fry colour. Cultivar and maturity level were included as categorical predictors in a linear regression model and contributed significantly (P < 0.001) to the models predicting reducing sugars during storage. Dry matter, sucrose, glucose and fructose were included as continuous predictors in the linear regression models and contributed significantly (P < 0.01) to the sucrose, glucose and fructose models and these models explained a high proportion of the variation (R2 ≥ 0.88). Skin set contributed significantly to the weight loss models (P < 0.01) but the models showed low R2 -values (R2 < 0.48). Sucrose contents contributed significantly (P = 0.05) to the fry colour model for Asterix and the fry colour models for both Asterix and Saturna had R2 -values of 0.50 and 0.51 respectively. This study provides new information about the influence of maturity on potato quality during storage and the potential of using field measurements of maturity as predictors of storage potential for processing potato cultivars Asterix and Saturna in Norway.

Sammendrag

Ventilation management and the tuber maturity at harvest are essential factors in maintaining potato quality during long-term storage. The aim of this study was to examine the effect of ventilation strategy on storage quality of potato tubers with three different maturity levels at harvest. Two potato cultivars, Saturna and Asterix, were stored in small-scale experimental stores and large-scale commercial stores. Both storage categories were ventilated by both low continuous air rates (natural ventilation) and intermittent high air rates (forced ventilation). The different maturity levels were obtained by a combination of pre-sprouting strategy, planting date and level of nitrogen fertilization of the seed tubers, where pre-sprouting, early planting date and low amount of nitrogen resulted in the most mature tubers. Storage quality parameters investigated during and after long-term storage (6 months in small-scale and 4 months in large-scale stores) included weight loss, respiration, dry matter, sucrose, glucose/fructose content and fry colour. In average over three years natural ventilation resulted in higher weight losses in small- and large-scale stores (1.36 and 3.93%), lower content of reducing sugars (glucose + fructose) in large-scale stores (2.35 mg g 1) and lighter fry colour than did forced ventilation. Immature potatoes had higher weight losses (4.16%), higher respiration rates (1.68 mg CO2 kg 1 h 1) and lower dry matter content (22.3–22.5%) than more mature potatoes. This study show that both maturity and ventilation strategy affects storage quality of potatoes as measured by weight loss, sugar content and fry colour.

Sammendrag

I dette forsøket undersøkes kvaliteten av poteter med ulik modningsgrad etter lagring på kommersielle lagre med forskjellige ventilasjonssystemer. I lagringssesongen 2010/2011 klarte potetene seg bedre på lager jo mer modne de var ved høsting. Det var også forskjell i potetenes kvalitet etter 4 måneders lagring mellom de to undersøkte ventilasjonssystemene.

Sammendrag

Det er kjent at den fysiologisk tilstanden (alder) hos settepotetene kan ha stor betydning for spireegenskaper, vekstkraft, avlingsstørrelse og kvalitet. Likevel har det vært lite fokus på temaet her i landet. Vi gir her en presentasjon av hva fysiologisk alder er, hva den kan bety for potetdyrkeren og hvordan den kan påvirkes.

Sammendrag

Det er et mål at det norske potetmiljøet skal ha et forhold til fysiologisk kvalitet av settepoteter og den betydning dette har for avlingsmengde og kvalitet. Dette målet ønsker vi å nå innen 2009 gjennom prosjektet: ”Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter - forberedelser mot et åpnere marked”.

Sammendrag

I det fireårige prosjektet "Bedre potetkvalitet ved riktig vekstavslutning" er det gjennomført tre dyrkingssesonger. Prosjektet undersøker betydningen av ulik vekstavslutning for kvalitet av poteter. Hovedfokus er på modningsrelaterte egenskaper og tørråtesmitte, men det inkluderes også andre kvalitetsegenskaper som har betydning for ferskkonsum og fritering. I artikkelen presenteres noen modningsrelaterte egenskaper fra tre års feltforsøk med ulik vekstavslutning, kombinert med sorter eller lysgroing.

Sammendrag

Presentasjon av prosjektet Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter - forberedelser mot et åpnere marked

Sammendrag

Presentasjon av resultater fra prosjektet Bedre potetkvalitet ved riktig vekstavslutning " Effekter av ulik risdreping og avmodning på avling, tørråte og kvalitet av poteter til ferskkonsum og fritering (2003-2007)

Sammendrag

I det fireårige prosjektet ”Bedre potetkvalitet ved riktig vekstavslutning” er det nå gjennomført tre dyrkingssesonger. Prosjektet undersøker betydningen av ulik vekstavslutning for kvalitet av poteter. Hovedfokus er på modningsrelaterte egenskaper og tørråtesmitte, men det inkluderes også andre kvalitetsegenskaper som har betydning for ferskkonsum og fritering. I dette innlegget presenteres noen modningsrelaterte egenskaper fra tre års feltforsøk med ulik vekstavslutning, kombinert med sorter eller lysgroing.

DSC_0781-poteter

Divisjon for matproduksjon og samfunn

ANTIGRO – Nye strategier for spirefri langtidslagring av friteringspoteter


Potetindustribedriftene Findus Norge, Maarud, Hoff og Orkla/Kims har i dag tilnærmet helårsproduksjon av friterte potetprodukter (chips/pommes frites) med basis i norske poteter. Friteringspoteter kan av kvalitetshensyn (farge, akrylamid) ikke lagres kaldt. Ved helårs produksjon, både i Norge og andre land, er det derfor helt nødvendig å bruke midler som hindrer potetene i å spire på lager på etterjulsvinteren. Norsk og Europeisk friteringsbransje står nå i en svært krevende situasjon, etter et forbud mot det eneste middelet som til nå er brukt i Norge. Alternativer finnes, men midlene er kostbare, og krever utprøving i forhold til våre særegne norske råvarer (sorter, fysiologisk kvalitet) og lagringsfasiliteter. Utvikling av nye, kvalitetsmessig robuste strategier for å redusere groing er nødvendig for at langtidslagringen kan gjennomføres med tilstrekkelig forutsigbarhet og uten for stor risiko. Behandlingen må være økonomisk bærekraftig og være tilpasset de sorter, råvarekvaliteter og lagerforhold som er vanlig her i landet.
Målet med prosjektet er en nasjonal satsing for å sikre grunnlaget for norsk dyrking og videreforedling av de ca 30.000 tonn poteter som bedriftene i dag behandler med spirehemmer. Uten tilstrekkelig tilpassing kan alternativet bli redusert norsk potetproduksjon og økt import av antigrobehandlet potet, og redusert driftssesong og/eller lønnsomhet for bedriftene. Prosjektet skal, i samarbeid med internasjonal ekspertise, utvikle nye og robuste behandlingsstrategier med best mulig økonomisk og kvalitetsmessig resultat etter langtidslagring, tilpasset de lagertypene som brukes i Norge. Det skal også undersøkes en hypotese om at mindre fysiologisk modne poteter (som i Norge) krever mindre bruk av antigromiddel enn mer modne potetene lenger sør i Europa. Videre skal det fokuseres på reduksjon av mengde uønskede reststoffer av antigromidler i potet, og på alternative strategier for langtidslagring uten, eller med svært lave doser av antigromidler.

Aktiv Sist oppdatert: 11.09.2021
Slutt: des 2024
Start: jan 2021
ef-20080906-121830

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

SOLUTIONS: Nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager


Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat – begge viktige innsatsfaktorer i norsk jord- og hagebruk – fordrer nye løsninger. Gode alternativ til ordinære plantevernmidler er dessuten velkomne som verktøy i integrert plantevern (IPV). Norske dyrkere er siden 2015 pålagt å følge IPV. Hensikten med IPV er blant annet redusert risiko ved bruk av plantevernmidler på helse og miljø.

Aktiv Sist oppdatert: 27.09.2021
Slutt: des 2024
Start: jan 2021
ef-20080906-121830

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

SOLUTIONS: New solutions for potato canopy desiccation, control of weeds and runners in field strawberries & weed control in apple orchards


Efficient measures for weed control and similar challenges are vital to avoid crop loss in agriculture. National supply of food, feed and other agricultural products depends on each farmer’s success managing their fields and orchards. The recent loss of the herbicide diquat, and the potential ban on glyphosate, - both important tools for farmers -, raise a demand for new measures for vegetation control. Efficient alternatives to herbicides are also important tools in Integrated Pest Management (IPM). Norwegian growers need to document compliance to IPM since 2015 to ensure minimum hazards to health and environment from pesticide use.

Aktiv Sist oppdatert: 27.09.2021
Slutt: des 2024
Start: jan 2021
Project image

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Sustainable growth of the Norwegian Horticulture Food System – GreenRoad GS35 (“GrøntStrategi mot 2035)


The main aim of GreenRoad is to deliver knowledge and solutions for increased value creation and sustainability in the horticultural food system in Norway. The project will define and prioritize areas and regions suitable for production of selected horticultural crops, assessing environmental, climatic, topographic, economic, social, legal and political constraints and opportunities for increased horticultural production, also in new regions (WP1). The environmental, economic and social sustainability of different strategies for increased horticultural production will be assessed, and new assessment methodologies developed (WP2). GreenRoad will also generate new biological and technical knowledge on methods for increased, improved, sustainable production of high quality horticultural products, taking into account provision of ecosystem services (biodiversity and pollinating activities), circularity of organic resources and the use of waste heat (WP3). The project will assess sustainable value creation barriers and opportunities at all stages in the supply chain, with a focus on seasonal labour supply, retail market structure and labelling strategies, and with Finland as a contrasting case. Business and policy measures to increase consumption of fruits and vegetables will be identified (WP4). Partners and stakeholders will be involved throughout the project in focus groups and other forms of participatory research, and their feedback will contribute to develop innovation platforms and pathways towards GS35 (WP5). A case study on apples binds the different WPs together with a “farm to fork” perspective. The project involves a variety of different disciplines (biology, geography, economy, sociology…) who will collaborate in different WPs. There is a strong involvement of business and national and international research partners.

Aktiv Sist oppdatert: 13.10.2021
Slutt: des 2024
Start: jan 2021