Sammendrag

We used metabarcoding of ITS 1 and 2 to compare the mycobiome of Norwegian spring wheat seed lots of two commonly grown spring wheat varieties (Mirakel and Zebra) harvested in 2016 and 2017. The seed lots varied in germination and were grouped according to high and low germination (≥90% and <90% germinated seeds, respectively) determined by the ISTA germination method. In addition, the percentage of each seed lot infested by the most important wheat pathogens (Microdochium spp., Fusarium spp., and Parastagonospora nodorum) was determined using a plate-out test on PDA, and species-specific qPCR was used to quantify the amount of DNA of F. avenaceum, F. culmorum, F. graminearum, F. poae, M. majus, M. nivale, and P. nodorum. Our study indicated that the presence of Microdochium was most associated with poor germination (which is as expected), while P. nodorum; although present at relatively high levels, apparently had limited impact on germination. Among the species quantified by qPCR, M. majus was the most abundant, F. avenaceum was detected at low levels, whereas the other fusaria were barely detected. Metabarcoding data indicated a negative association between the presence of the fungal genus Neoascochyta and germination, while Pyrenophora and Alternaria species appeared positively associated with germination. Our results indicated some co-existence patterns between fungal species, including both pathogenic and non-pathogenic species, with some species combinations associated with the germination potential of wheat seed.

Sammendrag

I denne rapporten drøftes matsikkerhet og forsyningsberedskap i en norsk sammenheng. Matsikker-heten i Norge er avhengig av kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og velfungerende internasjonale markeder. Det har de senere år blitt stadig tydeligere at vi står overfor både nye og økte trusler mot verdens matsystemer, blant annet som følge av klimaendringer. Det kan utfordre beredskapen knyttet til matforsyningen i Norge. Rapporten presenterer forslag til tiltaksprioriteringer og strategier for forbedret matsikkerhet og forsyningsberedskap.

Sammendrag

Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige ­mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for innhold av enkelte mykotoksiner i korn og kornprodukter til mat og fôr er fastsatt av Mattilsynet (i henhold til EU’s regelverk). Denne dyrkningsveiledningen gir, på bakgrunn av dagens kunnskap, råd om hvordan en kan redusere risikoen for utvikling av mykotoksiner i korn

Prosjekt REKORN - Underkultur

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

REKORN: Can regenerative cultivation methods contribute to reduce the risk of fungal diseases in cereals?


Regenerative agriculture is referred to as a bridge between organic and conventional agriculture and has received increased attention in recent years. Regenerative agriculture focuses on soil health and cultivation measures that can stimulate soil life and plant growth. An improvement in soil health is visualized, among other things, in increased carbon storage in the soil, limited soil compaction and increased microbiological diversity. The methods used to improve soil health within cereal cultivation may include crop rotation, reduced tillage, intercropping, use of catch crops and surface composting where plant residues are mixed into the top-soil layer.

Active Updated: 23.05.2024
End: des 2026
Start: jan 2024
Prosjekt REKORN - Underkultur

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

REKORN: Kan regenerative dyrkingsmetoder bidra til å redusere risiko for soppsjukdommer i korn?


Regenerativt landbruk er omtalt som en bro mellom økologisk og konvensjonelt landbruk og har i de senere åra fått økt oppmerksomhet. Regenerativt landbruk har fokus på jordhelse og dyrkingstiltak som kan stimulere jordliv og plantevekst. En forbedring av jordhelsa gjenspeiles blant annet ved økt karbonlagring i jorda, begrenset jordpakking og økt mikrobiologisk mangfold. Metodene som benyttes for å oppå dette i korndyrkinga kan blant annet være vekstskifte, redusert jordarbeiding, samdyrking, bruk av underkultur og overflatekompostering der planter freses inn i øverste jordlag.

Active Updated: 24.05.2024
End: des 2026
Start: jan 2024