Sandfilteranlegg

I et sandfilteranlegg renses vannet biologisk ved vertikal strømning i et begrenset filter av tilført rensemedium. Etter rensing samles vannet og ledes til resipient. Slamavskilling benyttes som forbehandling før sandfilteret.

Avlop sandfilteranlegg.jpg
Figur viser prinsippskisse av filter med lettklinker/sand.

 

For hvem kan sandfilter være aktuelt?

Sandfilter til rensing av blandet spillvann (grå- og svartvann) kan være et aktuelt  alternativ til infiltrasjonsanlegg og minirenseanlegg. Sandfilter renser normalt godt for organisk materiale og bakterier, men dårligere for fosfor. Fosforbindingsevnen avhenger av sand/lettklinkerkvaliteten. Dersom et filtermedium med høy fosforbindingsevne brukes kan sandfilter også være aktuell løsning for rensing av blandet spilllvann i de mest følsomme områdene (renseklasse a og b),  For å opprettholde høy fosforbindingseven må deler av sanden byttes når den er mettet med fosfor. Dette kan ta fra 5 til 15 år. 

Sanfilteranlegg er hovedsaklig aktuell løsning for rensing av gråvann. Dvs at toalettavløpet må behandles separat.

Les mer om separate toalettløsninger

  

Fordeler

Løsningen krever lite tilsyn.

Ulemper

Normalt bygges anlegg med lav rensegrad for fosfor. Sandfilter har begrenset levetid, for fosforbinding. Normalt 5-15 år dersom filtermedium med høy fosforbindingsevne benyttes. Sandfilter krever relativt store areal; 25 - 50 m2/bolig.

Forventet renseevne

Fosfor                                     10-80% (avhengig av filtermedium og    anleggets alder)

Nitrogen                                 20-50%

Organisk materiale                  90%

Suspendert stoff                      95%

Termotolerante bakterier      99,99 % 

Smittebeskyttelse

God beskyttelse ved riktig dimensjonering og utforming av anlegg

Dokumentasjonskrav

I søknad om sandfilteranlegg skal det dokumenteres for at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

NIBIO anbefaler følgende dokumentasjonskrav:

Anlegg skal prosjekteres og bygges i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kapitel 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt 1992. Denne forskriften har opphørt, men det finnes ingen oppdatert beskrivelse av oppbygging av sandfilter. Se vedlegg til venstre på siden for sammenstillingen av retningslinjene for sandfilteranlegg

I tillegg bør prosjekteringen være i samsvar med VA/Miljøblad 59 "Lukkede infiltrasjonsanlegg" når det gjelder støtbelastning, infiltrasjonsrør og fordelingslag. Se lenke til venstre.

Beskrivelse av teknikken

I et sandfilteranlegg renses vannet biologisk ved vertikal strømning i et begrenset filter av tilført rensemedium. Etter rensing samles vannet og ledes til resipient. Slamavskilling benyttes som forbehandling før sandfilteret. Sandfiltre har hatt et dårlig rykte i Norge.  Dette skyldes at de fleste anleggene som ble bygget før 1985 var underdimensjonert.  I retningslinjene fra 1985 er disse forholdene rettet på. 

Forskning de siste årene har vist at ved å tilføre rensemediet avløpsvannet i små doser som fordeles jevnt over et filter av lettklinker/sand, så oppnås det svært god renseevne for bakterier, og fosforbindingen øker. Det slamavskilte avløpsvannet bør derfor pumpes støtvis inn på filteret.  Filterlaget består av min. 75 cm lettklinker/sand.  Filtersanden skal oppfylle spesielle krav mht. kornfordeling. Under lettklinkeren/sanden er det et drenslag for oppsamling av renset vann. Rensingen foregår i lettklinkeren/sandlaget.  Fosforbindingsevnen er avhengig av overflatekjemien til filtersanden.  Det finnes spesiallaget lettklinker med svært høy fosforbindingsevne.  Når fosforbindingskapasiteten er mettet, bør lettklinkeren/sanden skiftes eller filteret få en hvileperiode. Dersom en bruker sand med god fosforbindingsevne og denne skiftes ut hvert 10. år, vil det være mulig å rense 80% eller mer.  Det er tilstrekkelig å bytte de øverste 20-40 cm av sandfilteret.  Dersom denne sanden spres på åkermark vil en oppnå god resirkulering av fosfor.  En hvileperiode kan regenerere noe av fosforbindingskapasiteten.  Dette vil kreve veksling mellom to filtre. Innblanding av jern- og aluminiumsforbindelser i sand kan øke fosforbindingen.  Arealbelastningen for sandfiltre er 2-4 cm/døgn, avhengig av filtermediets kornfordeling. Det filtrerte vannet skal normalt ledes til vannresipient, men det kan med fordel ledes til grunn infiltrasjon.

Fosforfjerningen i et sandfilter er avhengig av jordkjemien og hvor ofte sanden skiftes ut.

Normale investeringskostnader

1 bolig:      60 000 -  80 000 kroner eks.mva

Merknad: Basert på tall innhentet i 2006.

Drift og vedlikehold

Slamavskiller tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og fjerde år bolig.

I forbindelse med slamtøming bør følgende kontrolleres:

  • Sjekk inn- og utløpsdykker
  • Sjekk om det er innlekking/utlekking av slamavskiller
  • Sjekk av skillevegger
  • Vannnivå i slamavskiller

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader

For en boligenhet med slamtømming annen hvert år: ca kr 1000 pr år  

For fritidshus med slamtømming hvert 4. år: ca kr 500 pr år.

I tillegg kommer eventuelle kostnader til utskiftning av filtermateriale.

Merknad: Basert på tall innhentet i 2006.      

Utbredelse

Stor utbredelse, mange anlegg ble bygd på 70 og 80 - tallet.

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

I et sandfilteranlegg renses vannet hovedsakelig biologisk ved vertikal strømning i et filter med tilkjørt filtermasse. Etter rensing samles vannet i et drenslag og ledes til resipient via inspeksjonskum med muligheter for prøvetaking av utløpsvannet. Slamavskilling benyttes som forbehandling før sandfilteret. Tradisjonelle sandfilteranlegg med tilkjørt filtersand har lav renseevne for fosfor. Slike anlegg er kun en aktuell renseløsning i områder som er definert som mindre følsomme i forurensningsforskriften. Ved å benytte et filtermedium med høy fosforbindingsevne (eks. lettklinker) kan sandfilteranlegg også være aktuell renseløsning i områder som er definert som normale og følsomme i forurensningsforskriften. For å oppnå lang levetid mht. fosforbinding, må imidlertid filtermassen skiftes ut regelmessig.