Landskapsregioner

I Nasjonalt referansesystemet for landskap deles Norge inn i 45 landskapsregioner basert på store likhetstrekk i landskapet. Hver region har sin særegne karakter.

I det nasjonale referansesystemet for landskap er Norge delt inn i 45 landskapsregioner. Formålet er å synliggjøre forskjellige hovedtyper av landskap slik at deres særegne kvaliteter kommer klarere fram. Det fokuseres og på utviklingstendenser og særskilte utfordringer i regionene.

Landskapsregionene beskrives gjennom en skildring av landskapets seks hovedkomponenter:

  • landskapets hovedform
  • landskapets småformer
  • vann og vassdrag
  • vegetasjon
  • jordbruksmark
  • bebyggelse og tekniske anlegg

I sum danner de seks landskapskomponentene en landskapsregions samlede landskapskarakter. Også den er beskrevet.

Landskapsregionenes avgrensning sammenfaller kun med administrative fylkesgrenser der slike fra gammelt av ble trukket etter tydelige landskapsgrenser. At grensene stort sett ikke følger administrative grenser er i et nasjonalt perspektiv en fordel fordi det åpner for et langt sterkere landskapsfaglig fokus på landskapets kvaliteter, status og utvikling innenfor enkeltregionene. Samtidig viser de enkelte regionale myndigheter hvilke landskapskvaliteter de forvalter nasjonalt – enten alene eller sammen med noen få andre fylker.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon