Jordbruksoppgjeret frå A til Å

Jordbruksoppgjeret er delt opp i fem bolkar. Dei fem bolkane i jordbruksoppgjeret kjem i ei fast rekkefølgje og består av grunnlag, krav, tilbod, forhandlingar og jordbruksavtale.

DAL-20080512-140208-Jordbruk
Foto: Lars Sandved Dalen
KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Budsjettnemnda for jordbruket

Hovudoppgåva til Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) er å leggje fram materialet som dannar grunnlag for jordbruksoppgjeret - dei årlege forhandlingane mellom staten og partane i jordbruket.

Materialet dokumenterer økonomisk status og utvikling i jordbruket og gir partane grunnlag for vidare vurderingar og ulike eigne analysar.  

Medlemmene i Budsjettnemnda

Nemnda er sett saman av representantar for partane i jordbruksoppgjeret, det vil seie staten og bøndene. Nøytrale medlemmar frå SSB (Statistisk sentralbyrå) er og med i tillegg til leiaren for nemnda som i 2019 er ekspedisjonssjef Knut Børve i Kunnskapsdepartementet.

Tjenester

Totalkalkylen

Oversikt over de totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter.

Mer informasjon Til tjenesten
Referansebruk

Referansebrukene viser inntektsutviklingen for ulike produksjoner, bruksstørrelser og områder, samt virkninger av endringer i jordbruksavtalene.

Mer informasjon
Resultatkontrollen

Formålet med resultatkontrollen er å finne ut om utviklingen i jordbruket har gått slik som Stortinget har forutsatt i landbrukspolitikken.

Mer informasjon