Skogoppdatering i AR5

Skogoppdatering i AR5 skjer med hjelp av heldekkende skogressurskart SR16.

Skog i AR5 er definert som:

Areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet.

Les om egenskapen Treslag Les om egenskapen Skogbonitet

 

         

Framdriftsplan skogoppdateringer, versjon 1.11.2022

0.214 MB pdf

Skoginformasjonen i Arealressurskartet (FKB-AR5) stammer i fra kartleggingen av økonomisk kartverk som ble startet på 1960-tallet og ble ferdigstilt på 1980-tallet. Skogen i AR5 er så langt kun oppdatert gjennom ajourføring av jordbruksareal og bebyggelse. Nå er det imidlertid etablert metode for oppdatering av skoginformasjonen i AR5 med informasjon fra Skogressurskartet SR16. 

Skogressurskart SR16 

Vi ønsker å bruke informasjonen i SR16 til å oppdatere skoginformasjonen i AR5. SR16 er et heldekkende skogressurskart som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper av landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (FKB-AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og Landsskogsflater. 

 

Mer om skogressurskart (SR16)

 

Hva vil bli oppdatert?

I områder med AR5-informasjon vil vi oppdatere skogopplysningene basert på heldekkende SR16 for følgende arealtyper:

  • Skog til åpen fastmark: Skog endres til åpen fastmark hvis arealet ikke oppfyller kravet til skog. Det er kun skogen som ikke er produktiv som vil bli endret. 
  • Åpen fastmark til skog: Åpen fastmark endres til skog hvis det er betydelig gjengroing eller tilplanting som oppfyller kravet til skog. 
  • Myr til myr med treslag: Myrarealer som er tydelig gjengrodd og som oppfyller kravet til skog får treslag og skogbonitet impediment.

I tillegg endres egenskapen treslag fra lauvskog til barskog der det er tydelig at det har skjedd en endring av treslaget.

Videre kan det være aktuelt å utvide FKB-AR5 i tidligere ikke-kartlagte områder. I disse områdene vil det bli lagt på arealtypene skog, åpen fastmark og myr. Egenskapene på disse arealtypene f.eks. treslag og skogbonitet vil bli hentet fra estimatene fra SR16.

Framdrift fylker og kommuner

Skogoppdateringen i AR5 følger i utgangspunktet produksjonsstatus av SR16. For å sikre kvaliteten og nøyaktighetskravene i AR5 blir det bare brukt SR16-områder som har laserdata som grunnlaget for høydeinformasjon.

Framdriftsplan finner du til venstre på denne siden.