Treslag

AR50_treslag
Temakartet Treslag gir informasjon om hovedklasser av skogtyper på skogarealet.
Klasseinndeling:
 
Barskog: Areal som holder kravet til skog (minst 6 trær pr. daa som er eller kan bli 5 m høye), og der minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær

Blandingsskog: Areal som holder kravet til skog (minst 6 trær pr. daa som er eller kan bli 5 m høye), og der 20-50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær.

Lauvskog: Areal som holder kravet til skog (minst 6 trær pr. daa som er eller kan bli 5 m høye), og der mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartrær.

Ikke registrert: Gjelder skog hentet inn fra N50.

Bruksområder:
Sentrale bruksområder er som grunnlagskart i oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning, og som referanseramme/underlag ved produksjon av forskjellige temakart.
KONTAKTPERSON