Hopp til hovedinnholdet

Skogbonitet

AR50_skogbonitet
Temakartet Skogbonitet gir informasjon om skogarealets evne til å produsere trevirke.
Klasseinndeling
 
Høg og særs høg bonitet: Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke større enn 0,5 m³ pr. daa og år.

Middels bonitet: Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mellom 0,3-0,5 m³ pr. daa og år.

Låg bonitet: Barskog og blandingsskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mellom 0,1-0,3 m³ pr. daa og år.

Impediment: Barskog og blandingsskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,1 m³ pr. daa og år. Lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,3 m³ pr. daa og år.

Ikke registrert bonitet: Gjelder områder som er hentet fra N50.
 
Bruksområder:
Sentrale bruksområder er som grunnlagskart i oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning, og som referanseramme/underlag ved produksjon av forskjellige temakart.