Jordbruksareal

jordbruksarealAR50_PNG
Temakartet Jordbruksareal gir informasjon om arealtilstanden på jordbruksareal.
Klasseinndeling
 
Fulldyrka og overflatedyrka jord: Fulldyrka jord kan brukes til åkervekster eller til eng og kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord er for det meste ryddet og jevnet i overflata slik at maskinell høsting er mulig.

Innmarksbeite: Innmarksareal som kan brukes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet er dekt av grassarter.

Bruksområder
Sentrale bruksområder er som grunnlagskart i oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og i avgrensing av kjerneområder for landbruk samt som referanseramme/underlag ved produksjon av forskjellige temakart.
KONTAKTPERSON