Skogbonitet

AR250_skogbonitet
Temakartet Skogbonitet gir informasjon om skogarealets evne til å produsere trevirke.
Klasseinndeling:
  
Produktiv: Barskog, blandingsskog og lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke større enn 0,1 m³ pr. daa og år.

Uproduktiv: Barskog og blandingsskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,1 m³ pr. daa og år og lauvskog med forventet produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,3 m³ pr. daa og år.

Ikke registrert bonitet: Gjelder områder som er hentet fra N50.

Bruksområder:
Sentrale bruksområder er som grunnlagskart i oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning, og som referanseramme/underlag ved produksjon av forskjellige temakart.
KONTAKTPERSON