Bonitet

AR250_bonitet
Temakartet Bonitet gir informasjon om arealets produktivitet.
Klasseinndeling:
  
Jordbruksareal: Fulldyrka og overflatedyrka jord, samt innmarksbeite. Fulldyrka jord kan benyttes til åkervekster eller til eng og kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord er for det meste rydda og jevna i overflata slik at maskinell høsting er mulig. Innmarksbeite er areal dominert av gras og beitetålende urter, og som ikke kan høstes maskinelt.

Skog, produktiv: Skog med forventa produksjonsevne for bartrevirke større enn 0,1 m³ (bar- og blandingsskog) eller 0,3 m³ (lauvskog) per dekar og år.

Skog, uproduktiv: Barskog og blandingsskog med forventa produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,1 m³ per dekar og år. Lauvskog med forventa produksjonsevne for bartrevirke mindre enn 0,3 m³ per dekar og år. Skog hvor produksjonsevnen ikke er klassifisert inngår i klassen.

Snaumark, frisk vegetasjon: Sammenhengende vegetasjonsdekke med høg dekningsgrad av friskt, grønt plantemateriale som blåbærlyng, dvergbjørk, vier, gras, urter eller bregner.

Snaumark, skrinn vegetasjon: Areal med lite grønn bladmasse og låg planteproduksjon. Plantedekket kan være sammenhengende eller oppbrutt av fjellblotninger eller løsmateriale. Lavdekt mark inngår i klassen. Ikke klassifisert snaumark inngår i klassen.

Myr: Åpne areal med torvlag og preg av myr i overflata. Topografisk myr fra N50 inngår i klassen.

Bart fjell og blokkmark: Areal dominert av bart fjell, blokkmark, stein, grus og sand. Små parti med vegetasjon kan forekomme.

Bebygd og samferdsel: Areal som er utbygd eller i betydelig grad opparbeida, som boligfelt, tettsted, by, industri, veier, jernbane eller flyplass.

Snøisbre: Snø, is og bre fra topografisk kart N50.

Ferskvann: Innsjøer og elver.

Hav: Hav.

Ikke kartlagt skal ikke forekomme.

Bruksområder:
Sentrale bruksområder er som grunnlagskart i oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning og som referanseramme/underlag ved produksjon av forskjellige temakart.
KONTAKTPERSON