Arealtype

AR250_arealtype
Temakartet Arealtype gir informasjon om arealressursenes hovedklasser. Arealressursklasser dekker alt areal i Norge.
Klasseinndeling:
 
Bebygd og samferdsel: Boligfelt, tettsted, by, samferdsel, industriområde og lignende.
 
Jordbruksareal: Areal som brukes til jordbruksformål.

Skog: Tresatt areal som ikke er myr.

Snaumark: Fastmark med naturlig vegetasjonsdekke som ikke er skog.

Myr: Areal som på overflata har preg av myr.

Snøisbre: Blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren.

Ferskvann: Innsjø og elver.

Hav

Bruksområder:
Sentrale bruksområder er som grunnlagskart i oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning og som referanseramme/underlag ved produksjon av forskjellige temakart.
KONTAKTPERSON