Hopp til hovedinnholdet

Utenfor landbrukseiendom

utenfor_landbrukseiendom

Det gule arealet med liggende skravur viser maskinelt høstbart areal som kan være ute av drift.

Kartet viser jordbruksareal som ligger utenfor landbrukseiendom.

Jordbruksareal  som ikke ligger på landbrukseiendom kan ikke inngå i søknader om arealtilskudd. Dette kan være jordbruksareal skilt ut fra landbrukseiendom i forbindelse med omdisponeringer etter jordloven eller plan- og bygningsloven. Det kan være jordbruksareal som ligger i kantsoner mellom en landbrukseiendom og annen grunneiendom, f.eks. veikanter. Det kan også være arealer på eiendom som av ulike grunner ikke står oppført i Landbruksregisteret, men der arealet fremdeles tilfredsstiller kravene til fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite. Noe av dette arealet kan være holdt i hevd. Andre deler gror igjen. 

Les mer på temasiden Jordbruksareal som kan være ute av drift.

 

Metode

Kartet er laget med utgangspunkt i sammenligning av kartlagt jordbruksareal i arealressurskartet AR5 og areal på landbrukseiendom. Beregningen av jordbruksareal på landbrukseiendom følger metoden som  brukes for å produsere gårdskart.