Hopp til hovedinnholdet

Andel av landbrukseiendom

andel_1

Kartet viser prosentvis andel av jordbruksareal det ikke er utbetalt produksjonstilskudd for, per landbrukseiendom. 

Kartlaget viser alt jordbruksareal på en landbrukseiendom der en eller flere landbruksforetak har fått utbetalt produksjonstilskudd til å drive jorda. Det er kun tatt med eiendommer der det er minst 10 dekar eller minst 25 prosent jordbruksareal som det ikke er utbetalt tilskudd for. 

I kartet vises tre klasser av prosentvise andeler som det ikke er utbetalt produksjonstilskudd for: 25-49%, 50-74%, 75-99%.

I mange tilfeller er det snakk om flere små teiger som til sammen utgjør et betydelig areal med driftstekniske utfordringer. I noen tilfeller er det imidlertid areal som er lett tilgjengelig og som er lettdrevet. 

Areal som er oppgitt til å være midlertidig ute av drift i søknad om produksjonstilskudd er ikke inkludert, siden dette ikke oppgis på eiendomsnivå.

Det publiseres to kartlag:

Totalt jordbruksareal, det vil si fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Maskinelt høstbart jordbruksareal, det vil si  kun fulldyrka jord og overflatedyrka jord.

Kartet viser alt jordbruksareal på landbrukseiendommen. Med dagens informasjon er det ikke mulig å knytte produksjon til enkeltteiger.

Les mer på temasiden Jordbruksareal som kan være ute av drift.

 

Metode

Kartene er laget med utgangspunkt i sammenligning av kartlagt jordbruksareal i arealressurskartet AR5, areal på landbrukseiendom og areal som ligger til grunn for utbetalt produksjonstilskudd. Beregningen av jordbruksareal på landbrukseiendom følger metoden som brukes for å produsere gårdskart.