Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Project image
Forebyggende tiltak mot påkjørseler av elg langs jernbanen.


Vintersesongen 2009/2010 foretok Bioforsk Nord Tjøtta en utprøving av Revira Viltstopp som forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. I følge produsenten utgir produktet varselssignaler som skal medføre at vilt føler stress og trekker unna et behandlet område. Hensikten med å spre produktet på jernbanen over en strekning på 15 km, var å hindre at elgen oppholdt seg på eller ved banelegemet.

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: aug 2010
Start: sep 2009
Project image
Beiteetablering i Holandsosen naturreservat. Vegaøyan verdensarvområde.


Prosjektet "Skjøtsel i Vegaøyan" har hatt som mål å få etablert parktiske ordninger i form av både eiendomskartlegging, beiteavtaler, beitelagsorganisering, transportutstyr, gjerding mv. i verdensarvområdet. Økt skjøtsel på sin side er ansett som en forutsetning for å bevare kulturlanskapsverdiene i området og er et av de sentrale tiltakene i forvaltningsplanen for verdensarvområdet. Arbeidet med prosjektet "Skjøtsel i Vegaøyan" tok til våren 2006 og resulterte i beteavtaler mellom en rekke grunneiere innenfor verdensarvområdet og beitebrukere med tilhold på Vega hovedøy. Prosessen innebar reetablering av Vega beitelag og arbeidet resulterte blant annet i finansiering og innkjøp av en føringsflåte for transport av dyr og utstyr til og fra "beiteøyene".

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: juli 2008
Start: jan 2008