Hopp til hovedinnholdet

SR16 dekker nå hele landet

31-27-SR16 - Foto Erling Fløistad - NIBIO

Foto: Erling Fløistad

Informasjon om skog er viktig både for skognæringen og forvaltningen. Det nylig oppdaterte skogressurskartet SR16 blir til stor nytte for norsk næring og forvaltning.

SR16 er et heldekkende digitalt skogressurskart som gir oversikt over utbredelsen av skog og egenskaper ved landets skogressurser, blant annet treslag, middelhøyde og tømmervolum. Karttjenesten ligger i NIBIOs kartløsning Kilden, under Skogportalen.

I arbeidet med å kartlegge skogarealet i Norge har forskere ved NIBIO benyttet en kombinasjon av skogregistreringer på bakken (Landsskogtakseringen), fjernmålingsdata fra satellittbilder (Sentinel-2), laserskanning fra fly samt bildematching fra Kartverket.

En av dem som har deltatt i utviklingen av de nye skogressurskartene er Johannes Breidenbach, seniorforsker ved NIBIO. Han forklarer at frem til nå har rundt 80 prosent av skogarealet vært dekket i kartløsningen. I den nye versjonen av SR16 er dekningen 100 prosent.

– Det betyr at kartene både kan si noe om hele landet, men også om helt lokale forhold, sier Breidenbach.

Ifølge NIBIO-kollega Bjørn Tobias Borchsenius gjør skogressurskartene det enklere for skogeiere å vite hvor det er hogd, og å planlegge framtidig hogst. Mange trenger skoginformasjon for å ha oversikt over bestanden i skogen, og for å planlegge hogst, tynning eller andre operasjonelle beslutninger.

– Og dersom en kommune for eksempel vil utvikle sin egen klimapolitikk, kan de bruke SR16 for å bestemme hvordan de skal utforme lokale beslutninger. Også fylket og statsforvalteren har bruk for denne informasjonen, sier Borchsenius.

I tillegg er skoginformasjon viktig når det gjelder skredfare – slik som snøskred eller jordskred – og data fra SR16 kan brukes til å forbedre skred og aktsomhetskart.

 

Formål

SR16 er et heldekkende digitalt skogressurskart som gir oversikt over utbredelsen av skog og egenskaper ved landets skogressurser, blant annet treslag, middelhøyde og tømmervolum.