Særheim

Særheim forskningsstasjon bygger på en lang tradisjon når det gjelder landbruksforskning i Rogaland. Statens forsøksstation Forus ble etablert allerede i 1912 og aktiviteten ble flyttet til Særheim, i Klepp kommune, i 1965. Nærmeste nabo er Steinhaug og Tinghaug, som henholdsvis er en gammel gravplass og en stor tingplass. Forskningsstasjonen er en del av Rogaland landbrukspark, som omfatter 11 organisasjoner og firma knyttet til landbruk. Blant annet finner en her Norsk landbruksrådgivning, Vinterlandbruksskolen, Klepp rekneskapslag og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling.
 

Geografiske særtrekk og muligheter

Rogaland er Norges viktigste jordbruksfylke, med om lag 1 mill daa jordbruksareal. Dette er 10 prosent av jordbruksarealet på landsbasis. Rogaland står for 20 prosent av husdyrproduksjonen, 40 prosent av agurkproduksjonen og 85 prosent av tomatproduksjonen. Jæren har en lang vekstsesong med et mildt og fuktig klima. Stasjonen er plassert midt i landets viktigste grovfôrdistrikter og flere av arbeidsområdene på Særheim er knyttet til dette. Her er gode forhold for engdyrking og produksjon av vinterfôr, studier av klimaeffekter, klimatilpasning og gressfysiologi. Området er godt egnet for de fleste plantene som dyrkes i Norge, blant annet grønnsaker, grovfôr og veksthusproduksjoner. Det er kort vei til Ryfylke med sitt milde og varme klima, som er gunstig for fruktproduksjon.

Særheim har god forankring i regionen og har som mål å være ledende på regional kunnskapsutvikling og formidling innen veksthusgrønnsaker, grovfór og grøntmiljø.
 

Arealressurser, forskningsinfrastruktur, og spesiell instrumentering

NIBIO Særheim har et 700 m2 stort forsøksveksthus med 8 avdelinger, hver på 70-100 m2. Fytotronen består av 8 avdelinger, hver på 9-12 m2. Veksthus og fytotron har avansert klimaregulering (temperatur, lys, CO2, fuktighet), og gjødsling kan reguleres med et stort antall forskjellige blandinger. Klimacomputeren er blant de mest avanserte som finnes og styrer og måler klimaet innen 24 avdelinger. På Særheim finnes det også flere kjølerom, med styring av temperatur fra -20 °C og oppover. I spesialtilpassede frysebokser (11) kan temperaturen styres og logges for forskning på klimaresponser og stress. Nytt veksthus på nær 1000 m2 ble tatt i bruk høsten 2018.
 

På friland disponerer Særheim i underkant av 400 daa fulldyrka jord. Jordsmonnet, som er karakterisert som moldrik morene, er typisk for Jær-regionen og er gunstig for mange typer produksjon. Et lysimeteranlegg har 8 celler og er etablert med to jordarter. I 2014 ble miljøforskningen rettet mot urbane miljø styrket da det ble etablert et forskningsanlegg for grønne tak, med 10 forsøksenheter. Her kan en samle opp data for vannavrenning innenfor fem-minuttsintervaller. Værdata samles fra en meteorologisk stasjon knyttet til Meteorologisk institutt.
 

Nettverk og samarbeidspartnere

NIBIO Særheim er en av partnerne i Rogaland landbrukspark. Videre samarbeider vi med Universitetet i Stavanger, med regionale myndigheter og med næringspartnere og kommuner i regionen – også utover Rogaland fylke. 
 

Næringsaktører innen jord og hagebruk er velkomne til å legge møter til Særheim, hvor de finner møtelokaler av ulike typer og størrelser med plass til inntil 60 møtedeltakere.

NIBIO Særheim sett fra lufta. Foto: NIBIO
NIBIO Særheim sett fra lufta. Foto: NIBIO

 

 

ef-20151201-125142.jpg
Foto: Erling Fløistad
NIBIO Særheim

Særheim ligger i Klepp kommune på Jæren. Forskningsstasjonen er lokalisert 102 m.o.h, som er i nærheten av kommunens høyeste punkt.
 
Adresse: NIBIO Særheim
Postvegen 213
NO-4353 KLEPP STASJON

Fagavdelinger på Særheim

Fôr og husdyr Frukt og grønt Grøntanlegg og miljøteknologi Landbruksteknologi og systemanalyse
 
 
Grovfordag på NIBIO Særheim. Foto: Gry S Espeland
Grovfordag på NIBIO Særheim. Foto: Gry S Espeland

 

Spiringsforsøk ved NIBIO Særheim. Foto: Gry S Espeland
Spiringsforsøk ved NIBIO Særheim. Foto: Gry S Espeland

 

Avdelingsingeniør Anne Kvitvær i NIBIO Særheims klimaregulerte og gjødselsregulerte drivhus.  Foto: Ståle Undheim
Avdelingsingeniør Anne Kvitvær i NIBIO Særheims klima-og gjødselsregulerte drivhus. Foto: Ståle Undheim