Landbruksteknologi

Avdelingens identitet ligger i skjæringspunktet mellom agronomi, teknologi, produksjon og miljø, der en ved hjelp av moderne metoder og nye teknikker søker å analysere både helheten og detaljene. Sentrale arbeidsområder omfatter bærekraftsanalyser, verdikjedeanalyser, livsløpsanalyser (LCA), modellering, presisjonsjordbruk, fjernanalyse, avansert landbruksteknikk og robotisering.

Avdelingens kjernekompetanse, landbruksteknologi og systemanalyse, er to områder som delvis er integrerte.

 
Systemanalyse 

Modellering 
 • Prosessbasert modellering: korn og grovfôrsystemer (avlings- og kvalitetsutvikling, overvintring, gassutslipp, C- og N-kretsløp, skadegjørere, klima, matsikkerhet)
 • Statistisk modellering: kryssvalidering, bootstrap, Monte Carlo, Bayesiansk kalibrering
 • «Anvendt modellering»: Kornprognoser, grovfôrmodell, gjødslingsmodeller, varslingsmodeller
  Produksjonssystemer (agronomisk og miljømessig)
Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner 
 • Hele dyrkingssystemer (omløp)
 • Helhetlige analyser
 • Bærekraft, livsløpsanalyser (LCA)  
 

Landbruksteknologi 

Presisjonsjordbruk
 • Sensorer (punkt og bildedannende), multiple sensorsystemer, fjernanalyse
 • Plattformer: håndholdt, traktormontert, UAV, UGV, fly, satellitt
 • Multivariat statistikk (PCA, PLS, PPLS, CPPLS)
 • GIS 
Landbruksteknikk 
 • Autostyring
 • Redskapsstyring
 • Automatisering  
Robotisering 
 • Produksjonsrettet: Utvikling, tilpasning, testing
 • Forsøksmetodikk («scouting», systemer for lystgassmåling) 

I tillegg har avdelingen god agronomisk kompetanse på agronomi, økonomisk statistikk og forsøksteknisk utstyr.