Hopp til hovedinnholdet

Nytt nasjonalt grunnkart - viktig bidrag til arbeidet med arealregnskap

Flybilde_Voss_sammenstilt

Grunnkart over flybilde fra Voss i Vestland. Grunnkartet sammenfatter informasjon om arealdekke, arealbruk og økosystemer. Her vises bare arealdekke og arealbruk. Kilden.nibio.no; © Geovekst

Norske kommuner og fylker jobber målrettet for å få på plass lokale og regionale arealregnskap. Nå er det laget et nytt nasjonalt grunnkart som sammenfatter informasjon om arealdekke, arealbruk og økosystemer. Kartet vil gjøre kommunenes arbeid enklere.

Kunnskap om nedbygging av areal, har vi hatt lenge. Blant annet har Statistisk sentralbyrå (SSB) gjort analyser som viser at det ble bygget ned 540 000 dekar i perioden fra 2008 til 2019. De beregnet også hvor mye av dette som hadde vært skog, jordbruksareal eller myr. Analysene ble gjort ved å sammenlikne nye og eldre kart. Mange kommuner har imidlertid hatt problemer med å få full oversikt over konsekvensene av sin egen nedbygging, fordi viktige kart ikke har vært sammenstilt og derfor har vært vanskelige å bruke.

Inntil nå har det eksistert flere ulike kartdatasett for norsk landareal:

Arealbruk viser arealbruken i bebygde områder. AR5 viser arealressursene i kommunene, det vil si informasjon om skog, jordbruksareal, myr og åpen fastmark, mens AR50 viser mindre detaljert informasjon om arealer som ligger over tregrensa. I tillegg finnes aktuell informasjon spredt over en rekke andre datasett. Disse datasettene blir brukt i de aller fleste analyser av nedbygging og arealendringer, men de har vært vanskelige å sammenstille. I tillegg  har forvaltningen frem til nå manglet et kart over økosystemer.

Restaurering av dyrka myr på Smøla. Grøftene tettes igjen slik at det tidligere myrområdet igjen blir vannmettet og gradvis kan gå tilbake til naturlig tilstand. Foto: Simon Weldon
Restaurering av dyrka myr på Smøla. Grøftene tettes igjen slik at det tidligere myrområdet igjen blir vannmettet og gradvis kan gå tilbake til naturlig tilstand. Foto: Simon Weldon

Omfattende utviklingsarbeid

Geir Harald Strand, forskningsleder i NIBIO, har ledet arbeidet med å sette sammen de ulike kartdatasettene til et nasjonalt grunnkart. Arbeidet er et samarbeid mellom NIBIO, SSB, Miljødirektoratet og Kartverket.

– Inntil nå har hver ny aktør som skulle bruke disse datasettene i arealanalyser måttet sammenstille dem først. Dette har vært en omfattende jobb, og ikke alle kommuner har hatt ressurser til dette. Nå er imidlertid denne jobben gjort og resultatet er tilgjengelig for alle, forteller forskningslederen fornøyd.

– Det nye grunnkartet viser hvor det er frodig eller skrinn skog, om det er myr eller jordbruksareal, vann eller ikke skogdekte kystheier og fjellområder. Kartet viser også arealbruken i bebygde områder, som hvor det er boliger, skoler, næringsområder og sykehus.

Inndelingen i økosystemer er utviklet av Miljødirektoratet, basert på et system laget av Eurostat. Dette består av tolv ulike hovedklasser, samt en mer detaljert inndeling for noen av klassene.

Nedbygging av matjord ved Nygårdskrysset i Ås. Foto: Kjetil Fadnes
Nedbygging av matjord ved Nygårdskrysset i Ås. Foto: Kjetil Fadnes

Felles grunnkart for arealregnskap

Grunnkartet vil komme til nytte i arbeidet med å utvikle arealregnskap for norske kommuner og fylker. Et arealregnskap dokumenterer arealendringer, f.eks. at en skog har blitt til næringsareal, et jorde til parkeringsplass eller en myr til hyttefelt. Arealregnskapet kan også utvides til å dokumentere konsekvensene av slike arealendringer.

Kjersti Bakkebø Fjellstad er prosjektleder for utvikling av arealregnskap i fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Hun er glad for at grunnkartet nå er tilgjengelig for alle landets kommuner.

– Vi i Akershus fylkeskommune har arbeidet en stund med arealregnskap, først i Viken og nå for Akershus, Buskerud og Østfold. For at vi skal kunne realisere areal- og naturregnskap for kommunal sektor, er det veldig viktig å få grunnlagsdataene på plass, sier hun.

– Dette kartet er nyttig som et grunnlag for god arealstatistikk. Samtidig mener vi det er viktig at videreutviklingen av kartet blir gjort i tett samarbeid med fylker og kommuner for å sikre at vi får de dataene vi trenger, legger hun til.

Kjersti Bakkebø Fjellstad leder arbeidet med utvikling av arealregnskap for fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Foto: Sara Landqvist
Kjersti Bakkebø Fjellstad leder arbeidet med utvikling av arealregnskap for fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Foto: Sara Landqvist

Et nasjonalt grunnkart gir mange fordeler

Med ett felles grunnkart får alle kommuner det samme grunnlaget for sine arealregnskap. Dermed blir de ulike kommuneregnskapene sammenliknbare. I tillegg kan de settes sammen til ett nasjonalt arealregnskap. Grunnkartet bidrar også til at samfunnet unngår kostnadskrevende dobbeltarbeid fordi hver enkelt kommune slipper å gjøre den samme jobben hver for seg.

Når det om noen år foreligger flere årsversjoner av grunnkartet, gir det grunnlag for en nasjonal overordnet statistikk over endringer i de ulike arealtypene, hva det var før og hva har det har blitt til. Det blir også mulig å få statistikk over endringer i de ulike økosystemene.

– Dette er første versjon av kartet. Når grunnkartet nå blir tatt i bruk, vil det komme tilbakemeldinger som sannsynligvis vil føre til at det blir gjort noen justeringer før kartet settes i rutinemessig produksjon, avslutter Geir Harald Strand. ​

Pyramide_red.png

 

Felles hovedregnskap, ulike sektorregnskap

Grunnkartet viser en grov inndeling av arealressurser og arealdekke, men ikke detaljert informasjon om jordkvalitet, naturskog eller spesifikke verneverdige naturområder. Med grunnkartet har lokale og regionale arealregnskap fått en felles grunnmur. Kommuner og fylker kan nå bruke mer av tiden sin på å lage mer spesifikke arealregnskap oppå denne grunnmuren. Ved å legge til mer detaljerte data om naturverdier, jord og klima, kan det utvikles sektorregnskap som viser utvikling innenfor naturmangfold, jordbruk og klimakonsekvenser av arealbruksendringer.

Bygging av vannverk i et myrområde. Vannverket bygges i forbindelse med et hyttefelt. Myrområder er svært viktige for naturmangfold og lagring av karbon. Foto: Anette Tjomsland Spilling
Bygging av vannverk i et myrområde. Vannverket bygges i forbindelse med et hyttefelt. Myrområder er svært viktige for naturmangfold og lagring av karbon. Foto: Anette Tjomsland Spilling

 

Fakta

- Grunnkartet er en sammenstilling av grunnleggende, nasjonale datasett fra det offentlige kartgrunnlaget (DOK) som går igjen i de fleste forslag til arealregnskap: arealbruk (SSB-arealbruk – i opparbeidete områder, by/tettsted), arealressurser (FKB-AR5) og arealdekke (AR50)​

- Det er et omfattende forvaltningssystem som ivaretar datakvaliteten i disse datasettene. Hvis det er behov for å bedre kvaliteten og aktualiteten i kartet må man styrke arbeidet med ajourføring av grunnlagsdataene

- Grunnkartet formidles gjennom infrastrukturen Norge digitalt og portalen GeoNorge – dette sikrer god dokumentasjon ​

- Grunnkartet er tilgjengelig for innsyn (som WMS) for alle interesserte. Adressen til WMS’en formidles gjennom portalen GeoNorge. Kartet er bl.a. lagt ut på NIBIOs kartportal kilden.nibio.no.

- Selve datasettet kan lastes ned fra portalen GeoNorge og blir dermed tilgjengelig for videre bearbeiding og analyse for partene i Norge digitalt​

- Økosystemtype kodes på grunnlag av arealbruk og arealressurs, med støtte fra noen andre datakilder i henhold til Eurostats klassifikasjonssystem

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

Grunnkart for bruk i arealregnskap er en sammenstilling av arealressurs- og arealbruksdata fra de norske primærdatasettene. I tillegg er det lagt inn økosysteminformasjon i henhold til Eurostats klassifikasjonssystem. Datasettet kan kobles mot andre datakilder, f.eks. arealplaner, og benyttes som grunnlag for å utarbeide ulike typer arealregnskap. Grunnkartet er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, SSB, Kartverket og Miljødirektoratet.