Hopp til hovedinnholdet

Nytt initiativ skal styrke lokalsamfunn i kampen mot ørkenspredning

San_Martín_de_Montalbán_(2023)_12

Ørkenspredning og tørke skaper utfordringer i mange land. Tidligere var det grønne beitemarker her i San Martín de Montalbán i Toledo, Spania om våren. Nå må bøndene hente inn fôr til dyrene sine utenfra. Foto: Luis Bartolomé Marcos / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

17. juni er utpekt av FN til Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke. I prosjektet TERRASAFE er målet å styrke lokalsamfunn i Sør-Europa og Nord-Afrika i kampen mot ørkenspredning som følge av ødeleggende jordbruksmetoder og klimaendringer.

Ørkenspredning er en stadig økende global trussel, som blant annet rammer store deler av Sør-Europa og Nord-Afrika. Denne prosessen, hvor tidligere dyrket landareal blir tørt og utarmet, har store konsekvenser for både miljøet og befolkningen som lever i disse områdene.

Forårsaket av en kombinasjon av ødeleggende jordbrukspraksis, overbeiting, avskoging og klimaendringer, fører ørkenspredning til tap av biologisk mangfold, redusert jordkvalitet og svekket vannforsyning.

I Sør-Europa er en direkte konsekvens at stadig flere gårdbrukere og deres familier tvinges til å forlate sine hjem på jakt etter bedre levekår. Dette bidrar til økt urbanisering og press på byenes ressurser.

I Nord-Afrika, der mange regioner allerede sliter med vannmangel, forverrer ørkenspredningen de eksisterende problemene, noe som truer matvaresikkerheten og øker risikoen for konflikter over knappe ressurser.

– Konsekvensene av ørkenspredning strekker seg langt utover de umiddelbare miljøskadene. Økonomisk tap, økt fattigdom, og forverrede sosiale forhold er blant de mest alvorlige følgene, forteller Jannes Stolte, seniorforsker ved NIBIO.

– Menneskene som lever i disse områdene er nødt til å finne nye måter å tilpasse seg og bekjempe utfordringene på skal de sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

TERRASAFE skal etablere pilotstudier i Italia, Kypros, Spania, Romania og Tunisia, der fraflytting, jorderosjon, nedgang i vegetasjon og/eller vannmangel skaper store problemer for menneskene som lever der. Kartillustrasjon: TERRASAFE
TERRASAFE skal etablere pilotstudier i Italia, Kypros, Spania, Romania og Tunisia, der fraflytting, jorderosjon, nedgang i vegetasjon og/eller vannmangel skaper store problemer for menneskene som lever der. Kartillustrasjon: TERRASAFE

 

Skal samarbeide med lokalsamfunn

I det nye prosjektet TERRASAFE, skal NIBIO bidra med kunnskap som skal hjelpe lokalsamfunn i særlig utsatte regioner til å kunne håndtere og motvirke utfordringene som følger med ørkenspredning.

Pilotstudier skal etableres i Italia, Kypros, Spania, Romania og Tunisia, der fraflytting, jorderosjon, nedgang i vegetasjon og/eller vannmangel skaper store problemer for menneskene som lever der.

– I TERRASAFE skal vi samarbeide tett med lokalbefolkningen for å teste og evaluere en rekke naturbaserte, tekniske og sosiale løsninger, forteller Stolte.

– Håpet er at tiltakene som innføres kan bidra til å styrke lokalsamfunnenes evne til å bekjempe ørkenspredning på en måte som er både økonomisk og miljømessig gunstig.

I Tunisia skal TERRASAFEs prosjektgruppe samarbeide med lokalsamfunnet i et område der jordkvaliteten er forringet av høyt saltinnhold. Foto: Morten Günther
I Tunisia skal TERRASAFEs prosjektgruppe samarbeide med lokalsamfunnet i et område der jordkvaliteten er forringet av høyt saltinnhold. Foto: Morten Günther

 

Skal finne tilpassede løsninger

TERRASAFEs prosjektleder Jacob Keizer fra Universitetet i Aveiro i Portugal tror at samarbeid med lokalsamfunn er nøkkelen til å bygge motstandskraft mot ørkenspredning i utsatte områder.

– Jeg gleder meg til å starte arbeidet med å finne tilpassede løsninger som bidrar til å motvirke ørkenspredning og konsekvensene dette har i de ulike områdene. I prosjektgruppen har vi samlet forskere og bedrifter med lang erfaring og ekspertise på dette feltet, forteller han.

– Ved å samarbeide med lokalbefolkningen og fokusere på tilpasning og bærekraftige løsninger, er jeg sikker på at vi vil skape betydelige positive effekter ikke bare i de fem pilotområdene, men også utover det.

11-12-15.jpg

 

Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke

De tydeligste konsekvensene av ørkenspredning er forringelse av beiteområder og nedgang i matvareproduksjonen, noe som igjen fører til fattigdom og usikkert levebrød.

Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke skal sette søkelys på arbeidet for å bekjempe ørkenspredning og tørke, i tillegg til å markere FNs konvensjon om bekjempelse av ørkenspredning. 

Les mer på nettsidene til FN

TERRASAFE

TERRASAFE – Cultivating resilience, restoring earth er et fem-åring prosjekt som er delfinansiert av EU og ledes av Universitetet i Aveiro i Portugal. NIBIO leder arbeidspakken i prosjektet som er ansvarlig for å velge ut og teste ulike innovative metoder for arealforvaltning i pilotområdene. NIBIO vil tilrettelegge for og overvåke forsøksfeltene, og kvantifisere og demonstrere miljømessige og økonomiske fordeler ved utvalgte forvaltningssystemer.

I Sør-Europa er en direkte konsekvens at stadig flere gårdbrukere og deres familier tvinges til å forlate sine hjem på jakt etter bedre levekår. Dette bidrar til økt urbanisering og press på byenes ressurser. Illustrasjonsfoto: Morten Günther
I Sør-Europa er en direkte konsekvens at stadig flere gårdbrukere og deres familier tvinges til å forlate sine hjem på jakt etter bedre levekår. Dette bidrar til økt urbanisering og press på byenes ressurser. Illustrasjonsfoto: Matmata, Tunisia. Morten Günther

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.