Tema

Bioøkonomi er en økonomi basert på biologiske ressurser fra jord, skog og hav. NIBIO jobber med bioøkonomi innen jord og skog. Vi forsker på biologiske ressurser fra jord, planter, skog og landskap. Vi studerer hvilke deler av naturen som bør vernes, skjøttes, eller brukes – slik at vi kan hente ut verdier fra naturen samtidig som vi tar vare på miljø og klima. På temasidene her deler vi på vår kunnskap.

Tema

IPV_Bruk av åkersprøyte_ef-20100605-134728

Metoder for bekjempelse av skadegjørere på planter

Kjemisk bekjempelse

På det norske markedet finnes kjemiske plantevernmidler mot soppsykdommer, insekter, midd, snegl og ugress. Slike plantevernmidler kan brukes i integrert plantevern, men bare etter at behovet er nøye vurdert. I mange tilfeller er flere plantevernmidler godkjent mot samme skadegjører. Ifølge plantevernforskriften skal man foretrekke preparater som er skånsomme mot miljø og helse, men også unngå ensidig bruk som øker problemet med resistens mot plantevernmidler. Her kommer noen tips om hvordan man kan oppfylle disse kravene eller finne ut mer om de enkelte plantevernmidlene.

Thema image

Hvordan velge avløpsløsning?

Lokale forutsetninger for valg og plassering av avløpsanlegg

En rekke stedlige forutsetninger på eller ved din tomt er bestemmende for hvilken avløpsløsning som bør velges, og hvor anlegg og utslippsted bør lokaliseres. Valg og dimensjonering av avløpsløsning må alltid baseres på undersøkelser av forholdene omkring bebyggelse hvor det skal etableres ny avløpsløsning. For å vurdere om det er egnede grunnforhold for etablering av infiltrasjons-anlegg i stedlige jordmasser, må det gjennomføres grunnundersøkelser på den aktuelle eiendommen. Se rapport om grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg som ligger som vedlegg på denne siden.