Hopp til hovedinnholdet

Næringsstoffer og erosjon

DSCN0984
Høstpløyd åker.

Overvåkingen av erosjon og næringsstoffer omfatter 11 nedbørfelt lokalisert i ulike deler av landet. Overvåkingen er basert på kontinuerlig måling av vannføring og vannføringsproporsjonal prøvetaking. De kjemiske analysene foretas på basis av blandprøver som tas ut hver 14. dag.

Formålet med overvåkingen av erosjon og næringsstoffer er å dokumentere

 • Tap av næringsstoffer (fosfat, total fosfor, nitrat, total nitrogen) og partikler til vannmiljø
 • Trender i utviklingen
 • Vannkvalitet i jordbruksbekker
 • Endringer i landbrukspraksis og driftsformer
 • Effekter av tiltak og virkemidler innen landbrukssektoren på tap av næringsstoffer og erosjon, samt å fremskaffe
 • Kunnskap om de viktigste transportveier og forklaringsvariabler i nedbørfelt som er av betydning for tap av næringsstoffer og erosjon
 • Data til bruk ved modellering av tap av næringsstoffer og partikler fra landbruket og beregninger av slike tap på regionalt og nasjonalt nivå
 
Overvåkingen av erosjon og næringsstoffer startet i 1992, men noen overvåkingsfelt har data helt tilbake til 1985.

Standard analysespekter omfatter pH, suspendert tørrstoff (SS), gløderest av suspendert tørrstoff,  total fosfor (TP), løst fosfat fosfor (PO4-P), total nitrogen (TN) og nitrat (NO3).

Brukere av resultatene

Primærbrukeren av overvåkingsresultatene er landbruks- og miljømyndighetene. Statens landbruksforvaltning og Landbruks- og matdepartementet har behov for å se virkemiddelbruken i landbruket som en helhet i forhold til miljøpåvirkninger. Miljøvernmyndighetene ved Statens forurensningstilsyn har behov for kunnskap om forurensningsresultatene i ulike vannforekomstene. Dette er spesielt aktuelt i arbeidet med EU's vannrammedirektiv.
jova_logo_stor_rgb.png
Temaer i tilknytning til JOVA

 • Modellering av nitrogenutvasking fra nedbørfelter med modellene SOIL/SOIL_NO.
  Kontaktperson: Sigrun Kvernø
 • Hydrologi i nedbørfelt.
  Kontaktperson: Johannes Deelstra
 • Regionale beregninger av nitrogen- og fosfortap til Nordsjøen.
  Kontaktperson: Hans Olav Eggestad
 • Fosfortransport fra jordbruksarealer - P-indeks.
  Kontaktperson: Marianne Bechmann
 • Gjødslingspraksis og avlingseffekter.
  Kontaktperson: Anne Falk Øgaard