Nøkkeltall 2014-2018

Skog dekker litt over 12 millioner hektar og utgjør nesten 38 prosent Norges landareal. Bartredominert skog dekker 57 prosent av skogarealet og 41 prosent er lauvtredominert. Nasjonalparker og naturreservater med skog som vernetema utgjør omlag 4,3 prosent av skogarealet (1.1.2018). Det står nå 963,6 millioner kubikkmetere med tømmer i Norges skoger, og tilveksten er på 24,6 millioner kubikkmetere pr. år.

KONTAKTPERSON
Jubileum_original_black_norsk-03.jpg
Areal_1418.JPG
Norges landareal er 32 378, 2 tusen hektar.

      

Areal_Skogtyper_1418.JPG
Skogtypenes fordeling på skogarealet.

     

Areal_HKL_Bon_1418.JPG
Skogbruksmarkarealet fordelt på hogstklasser og bonitet.

    

Tilv_vol_avvirk_1919_2018.JPG
I løpet av de siste 100 årene er skogvolumet tredoblet. Årlig tilvekst er mer en dobbelt. Skogavvirkningen er i dag 53 % av tilveksten.
Areal_Alder_1418.JPG
Skogen på skogarealet fordelt på aldersklasser. Skog på arealer som er definert som Annet (tekninsk impediment) er ikke inkludert.
DEFINISJONER

Skog: Kronedekning på 1 daa skal være over 10 % for trær som er eller kan bli minst 5 m høye på den aktuelle lokaliteten. Hvis arealet er midlertidig uten trevegetasjon defineres det fortsatt som skog. 

Produktiv skog: Skog som i årlig gjennomsnitt kan produsere minst 1 m3 trevirke med bark pr. hektar og år under gunstige bestandsforhold.

Skogbruksmark: Produktiv skog som kan anvendes til skogbruk.

Uproduktiv skog: Skog som ikke kan produsere 1 m3 trevirke med bark pr. hektar i årlig gjennomsnitt under gunstige forhold.

Annet tresatt areal: Kronedekning på 1 daa må være mellom 5 og 10 % for trær som er eller kan bli minst 5 m høye på den aktuelle lokaliteten.

Snaumark: Myr, fastmark eller kystlynghei hvor tresetting og buskvegetasjon mangler eller er så glissen at det ikke holder kravet til ”Annet tresatt areal”. Kystlynghei  omfatter lyngdominerte heier i låglandet langs kysten fra Aust-Agder til Finnmark.

Jordbruk/kulturbeite: Fulldyrket jord etter definisjon i økonomisk kartverk / Innmarksbeite eller overflatedyrket jord.

Vann: Ferskvann (minste bredde for bekker 4 m for utskilling som eget areal).

Annet: Teknisk impediment (bebyggelse, hager, veier, velteplasser, grustak o.l.).

Verneområder: Arealer som er vernet som nasjonalpark eller reservat med skog som vernetema. 

Tjenester

Estimater basert på data fra Landsskogtakseringen

Ta i bruk Landsskogtakseringens data og lag dine egne estimater. Noen eksempler på mulige estimater er: skogareal, areal av ulike skogstyper eller aldersklasser og tømmervolum fordelt på ulike regioner.

Mer informasjon Til tjenesten