Skog- og miljøinformasjon fra Landsskog-takseringen

Skogen i Norge kartlegges av Landsskogtakseringen som er et omfattende og landsdekkende informasjonssystem for skog. Dataene som samles inn gir grunnlag for statistikk over areal- og skogressurser og livsmiljøer for biologisk mangfold i Norges skoger. Fjernmåling, fra satellitter og fly, tas i økende grad i bruk for ulike formål innen skogtaksering og skogovervåking – både i Norge og i andre land. Utvikling og testing av metoder innen fjernmåling av skog er et viktig forskningsområde.

R_5_furudominert_skog
Foto: John Y. Larsson

Landsskogtakseringen er navnet på både en avdeling i NIBIO og på det landsomfattende informasjonssystemet for skog og arealbruk i Norge som startet i 1919.

Avdelingen består av forskere og rådgivere med kunnskap om alle temaer innen skogtaksering på bakkenivå, fra flybårne lasere, droner og satellitter med og uten radar. Utvikling og testing av metoder for fjernmåling av skog er et viktig forskningsområde.

I barmarksesongen, fra mai til oktober, ansetter vi 25 skogkyndige personer som oppsøker og takserer skog og trær på permanente prøveflater. Denne informasjonen danner grunnlaget for skog- og miljøstatistikk som rapporteres nasjonalt og internasjonalt, overvåking og   utviklingen av skog i verneområder og for klimagassregnskapet for skog og arealbruksendringer som begge rapportes til FN.

Landsskogtakseringen og fjenmåling av skog kan du lese mer om under de respektive temasidene som du finner link til i introduksjonen over.

Vi bruker også vår skogkompetanse i mange forskjellige prosjekter, nasjonale og internasjonale, som omhandler etablering av skog, skogproduksjon fra små planter til store trær, råteproblematikk i skog, skogskader og karbonbinding i skog for å nevne noe.

Tjenester

Estimater basert på data fra Landsskogtakseringen

Ta i bruk Landsskogtakseringens data og lag dine egne estimater. Noen eksempler på mulige estimater er: skogareal, areal av ulike skogstyper eller aldersklasser og tømmervolum fordelt på ulike regioner.

Mer informasjon Til tjenesten