Skog- og miljøinformasjon fra Landsskog-takseringen

Skogen i Norge kartlegges av Landsskogtakseringen som er et omfattende og landsdekkende informasjonssystem for skog. Dataene som samles inn gir grunnlag for statistikk over areal- og skogressurser og livsmiljøer for biologisk mangfold i Norges skoger. Fjernmåling, fra satellitter og fly, tas i økende grad i bruk for ulike formål innen skogtaksering og skogovervåking – både i Norge og i andre land. Utvikling og testing av metoder innen fjernmåling av skog er et viktig forskningsområde.

R_5_furudominert_skog
Foto: John Y. Larsson
KONTAKTPERSON
Jubileum_farge_grønn_norsk-03.jpg

Tjenester

Estimater basert på data fra Landsskogtakseringen

Ta i bruk Landsskogtakseringens data og lag dine egne estimater. Noen eksempler på mulige estimater er: skogareal, areal av ulike skogstyper eller aldersklasser og tømmervolum fordelt på ulike regioner.

Mer informasjon Til tjenesten