Skog- og miljøinformasjon fra Landsskog-takseringen

Skogen i Norge kartlegges av Landsskogtakseringen som er et omfattende og landsdekkende informasjonssystem for skog. Dataene som samles inn gir grunnlag for statistikk over areal- og skogressurser og livsmiljøer for biologisk mangfold i Norges skoger. Fjernmåling, fra satellitter og fly, tas i økende grad i bruk for ulike formål innen skogtaksering og skogovervåking – både i Norge og i andre land. Utvikling og testing av metoder innen fjernmåling av skog er et viktig forskningsområde.

R_5_furudominert_skog
Foto: John Y. Larsson
KONTAKTPERSON
Jubileum_farge_grønn_norsk-03.jpg