Hopp til hovedinnholdet

Aske

Aske
Spredning av aske i skog i Sverige. Foto: Eirik Nordhagen

Det etableres biobrenselanlegg i Norge. Økt forbrenning av trebasert biobrensel vil medføre økt produksjon aske som må håndteres på en hensiktsmessig måte. I en sirkulær økonomi vil utnyttelse av askeressursene være nødvednig.

Aske
Fyring med flis gir aske, og mengden aske varierer fra 0,5 til 2 prosent av tørrstoffet. Dersom brenselet er forurenset øker askemengden. Det er to typer aske: bunnaske og flyveaske. Bunnaske er asken som samles opp i bunnen av fyrkjelen. Flyveaske er aske som fanges opp fra røykgasser ved hjelp av filtre. Rundt 98 prosent av asken er bunnaske og to prosent er flyveaske. Asken er alkalisk med pH rundt 12–13.

Asken består av noen viktige makronæringsstoffer som Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg) og noen mikronærings- stoffer. Flyveaske kan inneholde mye tungmetaller og skal deponeres.

Aske bør kunne resirkuleres og benyttes til for eksempel gjødsling av skog. I Norge er det ikke tillatt å tilbakeføre treaske til skog fordi forskrift om organisk gjødsel ikke definerer skog som et av arealene det kan spres aske på. Forskriften er under revisjon.

Slagg
Dannelse av slagg er uønsket og skjer når det er et høyt innhold av jord og sand i brenselet. Det er mye silisium (i.e. kvarts) i brensel som er tilført jord og sand. Dette er en av årsakene til at jord, sand og stein ikke skal blandes inn i skogsbrenselet.
P1070046.JPG
Gjødsling av skog ved spredning av aske er tillatt i Sverige, men ikke i Norge. Foto Eirik Nordhagen, NIBIO.